Rzecznicy generalni i skład sądu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznicy generalni i skład sądu - strona 1 Rzecznicy generalni i skład sądu - strona 2 Rzecznicy generalni i skład sądu - strona 3

Fragment notatki:


Rzecznicy generalni
Zgodnie z art. 252 TFUE „Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników
generalnych.
Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i
niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości UE wymagają
jego zaangażowania”.
Trybunał jest wspomagany przez 8 rzeczników generalnych, których rolą jest przedstawianie uzasadnionych
opinii w sprawach wniesionych przed Trybunał.
Rzecznicy generalni są byłymi członkami najwyższych sądów krajowych lub wysoko wykwalifikowanymi
prawnikami, powoływanymi za wspólną zgodą rządów państw członkowskich. Każdy z nich jest mianowany na okres
sześciu lat i sprawuje swą funkcję niezależnie. Ich mandat jest odnawialny.
Traktat Lizboński (dokładniej dołączona do niego Deklaracja nr 38) wprowadził możliwość zwiększenia liczby
rzeczników generalnych do 11, o ile z taką inicjatywą wystąpi Trybunał Sprawiedliwości. Polska uzyskała gwarancję,
że w takim przypadku nie będzie już uczestniczyć w systemie rotacji, tylko będzie miała stałego rzecznika
generalnego.
Rzecznicy generalni pełnią funkcję wspomagającą. Mają oni za zadanie publiczne prezentowanie opinii na
temat każdej sprawy. Ta opinia powinna być całkowicie niezależna i bezstronna. Nie ma on funkcji wiążącej i
Trybunał może lub też nie, przyjąć sposób rozwiązania danej sprawy. Rzecznicy tak samo jak sędziowie nie
reprezentują interesów państwa, z którego pochodzą. Ich skład jest zmieniany, co trzy lata (4 rzeczników).
Komitet
Zgodnie z art. 255 TFUE ,,ustanawia się komitet, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do
wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem
przez rządy Państw Członkowskich zgodnie z artykułami 253 i 254.
Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału
Sprawiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej
kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski. Rada przyjmuje
decyzję ustanawiającą reguły funkcjonowania komitetu oraz decyzję mianującą jego członków. Rada stanowi na
wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości''.
W Traktacie z Lizbony w art. 255 TFUE po raz pierwszy uregulowano kwestie związane z powołaniem komitetu
opiniującego kandydatów na stanowisko sędziów TS i Sądu. Mimo, że jego funkcjonowanie nie było przewidziane


(…)

… kwestie związane z powołaniem komitetu
opiniującego kandydatów na stanowisko sędziów TS i Sądu. Mimo, że jego funkcjonowanie nie było przewidziane
przez wcześniejsze traktaty, komitet taki mógł być powołany na podstawie art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w
sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości zawartego w decyzji Rady powołującej Sąd do spraw Służby Publicznej z 2
listopada 2004 roku, niemniej jego zadaniem było opiniowanie kandydatury na sędziów Sądu do spraw Służby
Publicznej. 18 stycznia 2008 roku Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad działania komitetu. Blisko rok później Rada
podjęła decyzję z 18 grudnia 2008 roku w sprawie mianowania członków komitetu. O utworzeniu komitetu Rada
decyduje większością kwalifikowaną na zalecenie prezesa TS. Również Rada przyjmuje decyzję ustanawiającą reguły…
… sądu. W 1988 roku powołano do życia Sąd Pierwszej Instancji.
Utworzenie dodatkowego sądu wspólnotowego ( obecnie unijnego), niezależnego od TS, aczkolwiek będącego pod
jego nadzorem, a w pewnym zakresie stanowiącego niższą instancję, od której Przysługiwałoby odwołanie do TS
przewidywał Jednolity Akt Europejski z 1986 roku. Sąd taki miał zostać utworzony na mocy decyzji Rady, która po
wysłuchaniu…

instancji. Od orzeczeń tych przysługuje odwołanie do TS, niemniej ograniczone do kwestii prawnych.
Skład Sądu
Na podstawie art. 254 TFUE ,,liczbę sędziów Sądu określa Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Statut może przewidywać, że Sąd wspierany będzie przez rzeczników generalnych. Członkowie Sądu są wybierani
spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mogących zajmować wysokie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz