Komisja Europejska - Skład i status członków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska - Skład i status członków  - strona 1 Komisja Europejska - Skład i status członków  - strona 2 Komisja Europejska - Skład i status członków  - strona 3

Fragment notatki:

4. Komisja Europejska 4.1. Wprowadzenie W Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali istniała Wysoka Władza jako najważniejsza instytucja o uprawnieniach prawodawczych. Komisje powołane odrębnie dla każdej ze Wspólnot ustanowionych w 1958 r . b y ły organami wyko­nawczymi . N a podstawie Traktatu fuzyjnego ( któr y wszedł w życie w 1967 r .) te trzy instytucje połączono . Obecnie funkcjonuje pod nazwą Komisji Europej­skiej lub po prostu Komisji . Działa na mocy Traktatów (art . 18 Traktatu o Unii Europejskiej i art . 244 - 250 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ) oraz własnego regulaminu wewn ę trznego 1 . Ma siedzib ę w Brukseli, jednak niektóre jej służby mieszczą się w Luksemburgu. 4.2. Skład i status członków Ze względu na swój skład Komisja bywa określana mianem organu po­nadnarodowego. Jej członkowie wybierani są ze względu na swoje ogólne kwa ­ lifikacje i powinni zachowywać całkowitą niezależność, w szczególnoś c i od rządów państw, których są obywatelami . W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Li­zbony a 31 października 2014 r . wchodzi jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego, przy czym skład ten obejmuje jej przewodniczącego i Wyso­kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa , który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji . Obecnie zatem liczba członków Komisji wynosi 27. W kadencji 2004 - 2009 komisarzem z Polski była Danuta Hübner , odpowiedzialna za politykę regionalną. W kadencji 2009-2014 tekę budżetu ob j ął Janusz Lewandowski. Od 1 listopada 2014 r. Komisja składa się z takiej liczby członków, w tym z jej przewodniczącego i W y sokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra­nicznych i Polityki Bezpieczeństwa, która odpowiada dwóm trzecim liczby państw członkowskich, chyba że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję o zmianie tej liczby. Członkowie Komisji mają być wówczas wybierani spo ś ród obywateli państw członkowskich na podstawie systemu bezwzględnie równej rotacji pomiędzy państwami członkowskimi, który po ­ zwala odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich państw członkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez Radę Europejską na podstawie następujących zasad: państwa członkowskie są traktowane na zasadzie ścisłej równości przy ustalaniu kolejności i długości mandatu ich obywateli w Komisji; w związku z tym różnica między całkowitą liczbą kadencji pełnionych przez obywateli danych dwóch państw członkowskich nie może nigdy przewyższać jednej kadencji; z zastrzeżeniem powyższego warunku, skład każdej kolejnej Komisji powinien odzwierciedlać w zadowalający sposób różnorodność demo ­ graficzną i geograficzną wszystkich państw członkowskich.

(…)

… ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje sto­sowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej­skiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Trakta­tach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków…
wotum nieufności wobec Komisji. W praktyce może dojść do kolektywnej rezygnacji bez formalnego wotum nieufności - zdarzyło się tak w roku 1999, gdy komisarze pod przewodnictwem Jacques'a Santera kolektywnie zrezygnowali ze swych funkcji wskutek nagłośnionego w mediach skandalu korupcyjnego, zanim Parlament Europejski zdążył zgłosić wotum nieufności. Komisarze dysponują przywilejami i immunitetami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz