Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy Unii Gospodarczej i Walutowej - strona 1 Organy Unii Gospodarczej i Walutowej - strona 2 Organy Unii Gospodarczej i Walutowej - strona 3

Fragment notatki:

8. Organy Unii Gospodarczej i Walutowej 8 . 1. Wprowadzenie 1 Ce l em Wspólnot Europejskich było poc z ątkowo utwor z enie wspólnego rynk u , tj . s t refy wolnego hand lu u zupełn i onej o niektó r e wspólne polityki, np. rolną czy transportową. Jednak już w 1969 r. (w tzw. raporcie Barra) za­proponowano ściślejszą koordynację polityki gospodarczej i walutowej w ra­mach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej . Podczas szczytu europejskiego w Hadze w grudniu 1969 r . głowy rządów i państw zdecydowały, że utworzenie unii gospodarc z ej i wa lu towe j stanie się oficjalnym celem integracji europej ­ skiej . Gru p a pod przewo d nictwem Pierre'a Wernera miała przygo t ow a ć raport przedstawiający sposób osiągnięcia tego celu. Wówczas jednak nie u dało się zrealizować planu, głównie z powodu kry z ysu naftowego i osłabienia walut. Idea odżyła w 1979 r., kiedy to - za namową Francji i Niemiec - utworzono Europejski Sys t em Wal u towy, oparty na zasadzie ustalonyc h , jednak margi ­ na l nie zmiennych kursów walut . Do systemu przystąpiły wszystkie państwa członkowskie z wyjątk i em Z j e d noczonego Kró l es t wa . Kursy wymia n y wal u t opierały się na ECU, a ich zmia n y musiały się z awierać w marginesie 2,25% ( z wyjątkiem włoskiego lira, d l a któ r ego m argines wynosił 6%) . W 1985 r. okazało się, że pełne korzyści, jakie wspólnotowy rynek wewnętrz ­ ny mógłby przynieść, nie będą możliwe do osiągnięcia, dopóki zmieniają się k u rsy walut . W czerwcu 1988 r . s z czyt państw członkowskich WE w Ha n owerze z apoczątkował prace ko m itetu k ierowanego przez póź n iejszego Pr z ewodniczą­cego Komisji Europe j skie j Jac que s' a De l orsa . Zada n i e m komi t etu było zapro ­ ponowanie wp r owadzenia ścisłej unii gospodarczej i walutowej . Raport Delorsa przewidywał wprowadzenie unii w trzech etapach. Na jego podstawie szczyt państw członkowskich WE w Madrycie zdecydował w dniu l c z er w c a 1989 r . o rozpoczęci u pierwszego etapu unii gospodarczej i w alu t o w e j z dni e m 1 lipc a 1990 r . W grudniu 19 8 9 r. s zc zy t w Strasbu r gu z w oł a ł k o n ­ ferencj ę mi ę dz y rz ą do wą w celu u s talenia popra w ek d o T E WG , niezb ę dn y ch do u s tano wi enia unii gosp o darczej i w alut owej . Kon fe rencja d o p ro wadziła do podpisania w 1992 r . w Maa st richt Traktatu o Unii Eur o pejsk ie j . Co do istoty unia gospodarcza jest formą integracji , w której państwa człon­kowski e koord y nuj ą swoje krajo w e polit y ki gospod a rcz e i dok o n u j ą harmo­ niza cji t yc h polit y k , kt óre m a j ą w pł yw na w arunki k o nkurencji na r y nk a ch n a rodo wy ch . Przedmiot e m t a kie j harm o nizacji są prz e de w s z y s t kim p o lit y ka p o d a tk ow a , pieni ę

(…)

… (nie może przekroczyć 60% PKB). 8.2. Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z instytucji UE i głównym ogniwem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w skład któ­rego wchodzą także krajowe banki centralne. Poprzednikiem EBC był utwo­rzony w styczniu 1994 r. Europejski Instytut Walutowy (EIW). Instytut został przekształcony w Europejski Bank Centralny w czerwcu 1998 r. ESBC…
… Bank Centralny. Trzeci etap: od 1 stycznia 1999 r. zamrożono kursy wymiany walut narodowych względem euro. Powołano do życia Europejski System Banków Centralnych. W dniu l stycznia 2001 r. do Unii Gospodarczej i Walutowej przyłączyła się Grecja. W styczniu 2002 r. do obiegu wpro­wadzono monety i banknoty euro. W kolejnych latach wspólny pieniądz przyjęły również: Słowenia (jako pierwsze z nowych…
… bankami cen­tralnymi dotyczącą unii monetarnej, jak również wprowadzono zakaz uprzywilejowanego dostępu instytucji publicznych do wsparcia finan­sowego banku. Drugi etap: l stycznia 1994 r. - 31 grudnia 1998 r. Stworzono wówczas infrastrukturę instytucjonalną Unii Gospodarczej i Walutowej. Powstał Europejski Instytut Walutowy, odpowiedzialny za pogłębienie współ­pracy pomiędzy niezależnymi bankami…
…, ale bez prawa do głosowania. Radzie Ogólnej EBC przewodniczy Prezes lub, w razie jego nieobecności, wiceprezes EBC. Sekretariat Rady Ogólnej jest zapewniony przez EBC. Rada Ogólna wykonuje przede wszystkim zadania przejściowe, niegdyś wykonywane przez Europejski Instytut Walutowy, które z powodu objęcia derogacją niektórych państw członkowskich muszą być nadal realizowane w trzecim etapie unii walutowej…
… Banków Centralnych. Celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen i wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w UE. Podstawowe zadania ESBC polegają na: definiowaniu i urzeczywist­nianiu polityki pieniężnej Unii, przeprowadzaniu operacji walutowych, utrzymywaniu oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich i zarządzaniu nimi oraz popieraniu sprawnego funkcjonowania syste­mów płatniczych. W ramach…
… 2009 L 3/4. 7 Decyzja Rady 2003/476/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie nowelizacji Statutu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Dz. Urz. UE 2003 L 158/58. 8 Dz. Urz. WE 1998 L 358/109. 9.
Europejski Bank Inwestycyjny
9.1. Wprowadzenie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem międzypaństwowym. Istnieje od 1958 r. Działa na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu­ropejskiej (art. 308-309…
… przez każde z państw ma znaczenie z punktu widzenia wagi głosu, jakim przed­stawiciele danego państwa dysponują w organach wewnętrznych Banku. 9.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym kierują i zarządzają Rada Gu­bernatorów, Rada Dyrektorów i Komitet Zarządzający. 9.2.1. Rada Gubernatorów Rada Gubernatorów składa się z ministrów wyznaczonych przez państwa członkowskie…
… gwarancji. Komitet Zarządzający jest odpowiedzialny za bieżące działania Banku, pod kierownictwem przewodniczącego i nadzorem Rady Dyrekto­rów. Komitet Zarządzający opracowuje decyzje Rady Dyrektorów, zwłaszcza dotyczące zaciągania i udzielania pożyczek i gwarancji, a także zapewnia ich wykonanie. Do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członków jego organów, jego pracowników i do przedstawicieli państw…
… państw członkowskich - l stycznia 2007 r.) oraz Cypr i Malta (l stycznia 2008 r.), a także (Słowacja od l stycznia 2009 r.). W Traktacie ustanowiono warunki uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. kryteria konwergencji): stabilność cen (krajowa stopa inflacji nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt proc. stopy inflacji trzech najlepszych pod tym względem państw UGiW), . stabilność kursu…
… podejmowania decyzji w EBI w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na wspólne inwestycje z Rosją (sprawa rurociągu północnego). Zastrzeżenia delegacji polskiej nie zostały jednak poparte przez pozostałe państwa członkowskie. 6.
Trybunał Obrachunkowy
6.1. Wprowadzenie
Trybunał Obrachunkowy (ang. European Court of Auditors) status instytucji otrzymał dopiero w 1993 r., wraz z wejściem w życie Traktatu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz