Europejski Bank Centralny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Europejski Bank Centralny - omówienie  - strona 1  Europejski Bank Centralny - omówienie  - strona 2  Europejski Bank Centralny - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
21.11.2012
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 80'te XX wieku;
W czerwcu 1989 r. w oparciu o raport Delorsa Rada Europejska zadecydowała, że pierwszy etap realizacji UGW rozpocznie się 1 lipca 1990 r. (tego dnia zniesiono właściwie wszystkie ograniczenia w przepływie kapitału pomiędzy państwami członkowskimi);
Dodatkowe zadania powierzono Komitetowi Prezesów banków centralnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zadania te zostały określone w decyzji Rady z dnia 12 marca 1990 r., obejmowały prowadzenie konsultacji na temat polityki pieniężnej państw członkowskich i działanie na rzecz jej koordynacji w celu osiągnięcia stabilności cen;
Komitet sporządził plan prac do końca 1993 r. oraz określił zakres obowiązków już istniejących podkomisji i specjalnie powołanych grup roboczych;
Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 r wprowadził m.in. protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz protokół w sprawie Statutu Europejskiego Instytutu Walutowego (wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r.);
1 stycznia 1994 r. powstaje Europejski Instytut Walutowego (EIW) i następuje likwidacja Komitetu Prezesów;
EIW nie odpowiadał za prowadzenie polityki pieniężnej w Unii Europejskiej (pozostało to w gestii władz krajowych), ani też nie miał uprawnień do przeprowadzania interwencji walutowych;
Do podstawowych zadań EIW należało:
zacieśnianie współpracy banków centralnych i koordynację polityki pieniężnej;
przeprowadzenie przygotowań do ustanowienia Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej i utworzenia wspólnej waluty na trzecim etapie UGW. EIW stanowił forum konsultacji oraz wymiany poglądów i informacji o zasadach polityki pieniężnej. Stworzył także ramy regulacyjne, organizacyjne i logistyczne do realizacji zadań ESBC na trzecim etapie UGW;
W grudniu 1995 r. Rada Europejska uzgodniła nazwę nowej waluty europejskiej euro (ogłoszono także chronologiczny porządek działań związanych z wymianą waluty, datą jej wprowadzenia). Działania te zostały oparte przede wszystkim na szczegółowych propozycjach opracowanych przez EIW;
Instytutowi powierzono zadanie przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie przyszłych relacji monetarnych i kursowych pomiędzy strefą euro a innymi krajami UE (w konsekwencji w grudniu 1996 r. Instytut przedstawił Radzie Europejskiej raport, na podstawie którego powstała uchwała Rady Europejskiej w sprawie zasad i podstawowych elementów nowego mechanizmu kursowego (ERM II), →przyjęta w czerwcu 1997 r. ;


(…)

… r. Rada Europejska przyjęła pakt stabilności i wzrostu, (składa się z dwóch rozporządzeń mających na celu zagwarantowanie dyscypliny budżetowej w UGW;
2 maja 1998 r. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie zdecydowała, że 11 państw członkowskich spełniło warunki uczestnictwa w trzecim etapie UGW i wprowadzenia wspólnej waluty z dniem 1 stycznia 1999 r. (były to: Austria, Belgia, Finlandia, Francja…
… Prezesów zwykle odbywają się na terenie EBC (art. 2 ust. 4 regulaminu EBC);
Posiedzenia mogą odbywać się również w formie telekonferencji, chyba że co najmniej trzech Prezesów wyrazi sprzeciw (art. 2 ust. 5 regulaminu EBC);
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Prezesów zastrzeżone jest dla jej członków, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej oraz członka Komisji Europejskiej (art. 3 ust. 1 regulaminu EBC…
… Europejskiej siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem;
FUNKCJE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
Prowadzi politykę pieniężną UE;
Jako bank emisyjny ma wyłączne prawo do upoważniania emisji euro;
Zgodnie z art. 132 TFUE uchwala akty prawne związane z UGW (takie jak rozporządzenia, decyzje, zalecenia i opinie;
Pełni funkcję doradczą (w zakresie swoich uprawnień jest konsultowany w sprawie każdego projektu aktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz