Zadania i struktura Europejskiego Banku Centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zadania i struktura Europejskiego Banku Centralnego - strona 1  Zadania i struktura Europejskiego Banku Centralnego - strona 2  Zadania i struktura Europejskiego Banku Centralnego - strona 3

Fragment notatki:

Zadania i struktura Europejskiego Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z instytucji UE i głównym ogniwem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w skład któ­rego wchodzą także krajowe banki centralne. Poprzednikiem EBC był utwo­rzony w styczniu 1994 r. Europejski Instytut Walutowy (EIW). Instytut został przekształcony w Europejski Bank Centralny w czerwcu 1998 r. ESBC nie ma osobowości prawnej ani własnych organów. Jest kierowany przez organy decyzyjne EBC. Osobowość prawną ma natomiast EBC. Posiada on w każdym z państw członkowskich zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszer­szym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym. Może on zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem. Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem. EBC działa na podstawie TFU E (art. 127-144), Statutu ESBC i EBC, dołą­czonego jako protokół do Traktatów, oraz regulaminów wewnętrznych3. W relacjach między EBC i innymi podmiotami obowiązuje zasada nieza­leżności - przy wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków, które zo­stały im powierzone na podstawie Traktatów i Statutu ESBC, EBC ani członek któregokolwiek z jego organów decyzyjnych nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od instytucji czy organów Unii, rządów państw członkow­skich ani jakiegokolwiek innego organu. Instytucje i organy Unii oraz rządy państw członkowskich zobowiązują się respektować tę zasadę i nie dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych EBC przy wykony­waniu ich zadań. Kapitał EBC wynosi 5 760 652 402,58 euro. Kapitał ten może zostać podwyż­szony o kwotę określoną przez Radę Prezesów. Do subskrybowania kapitału EBC i rozporządzania nim są uprawnione wyłącznie krajowe banki centralne. Procentowy udział każdego krajowego banku centralnego w kluczu kapitało­wym EBC odpowiada sumie połowy udziału danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i połowy jego udziału w produkcie krajowym brutto UE. I tak np. udział Deutsche Bundesbanku wynosi 18,9373%, a Na­rodowego Banku Polskiego - 4,8954%4. Struktura wewn ętrzna Organami wewnętrznymi Europejskiego Banku Centralnego są: Rada Prezesów, Zarząd oraz Rada Ogólna. 89.2.1.1. Rada Prezesów Rada Prezesów EBC składa się z członków Zarządu i prezesów krajowych banków centralnych państw należących do strefy euro. Rada Prezesów nie jest organem kadencyjnym. Jej skład zależy od tego, kto aktualnie zajmuje stanowisko prezesa banku centralnego w każdym z państw członkowskich należących do strefy euro oraz stanowisko w Zarządzie EBC. Rada Prezesów: uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia wykonania zadań powierzonych ESBC,

(…)

… i europejska - aby przedstawiać swoje poglądy na szczeblu międzynarodowym i europejskim, EBC uczestniczy w spotkaniach na różnych forach; jako jedyny bank centralny na świecie uzyskał status obserwatora przy Międzynarodowym Funduszu Waluto­wym (MFW) i obecnie bierze udział we wszystkich posiedzeniach Za­rządu MFW w sprawach istotnych dla Unii Gospodarczej i Walutowej; EBC bierze także udział w spotkaniach…
… Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen i wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w UE. Podstawowe zadania ESBC polegają na: definiowaniu i urzeczywist­nianiu polityki pieniężnej Unii, przeprowadzaniu operacji walutowych, utrzymywaniu oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich i zarządzaniu nimi oraz popieraniu sprawnego funkcjonowania syste­mów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz