Agencje-wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Agencje-wprowadzenie - strona 1  Agencje-wprowadzenie - strona 2  Agencje-wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

10. Agencje 10.1. Wprowadzenie Agencje są definiowane jako wyodrębnione strukturalnie ciała, niebędące formalnie częścią instytucji lub organów traktatowych, tworzone na podsta­wie aktu prawa pochodnego (agencje nie są wymieniane w traktatach; Traktat z Lizbony także nie zawiera postanowień w tym zakresie ) , mające osobowość prawną, dysponujące własną administracją i wyposażone we własne kompeten­cje oraz niezależne finansowo ( tj. posiadające własny budżet ) , którym powierza się wykonywanie pewnych zadań objętych kompetencją unijną . Pierwsze agencje (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego i Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) powstały już w la ­ tach 70. XX w. Na większą jednak skalę agencje zaczęto tworzyć w pierwszej połowie lat 90., a następnie na początku XXI w . 10.2. Funkcje Przed poszczególnymi agencjami postawiono różne zadania, istnieje jed­nak kilka zadań ogólnych leżących u podstaw ich działalności: wnoszą do działań U n ii element decentralizacji i rozproszenia geo­graficznego, nadają wyższą rangę zadaniom, które zostały im powierzone, poprzez utożsamianie ich z samą agencją, niektóre z agencji opracowują naukowy lub techniczny know-how w określonych, precyzyjnie zdefiniowanych dziedzinach, niektóre integrują różne grupy interesów w celu ułatwienia dialogu na szczeblu europejskim (np. pomiędzy partnerami społecznymi) lub międzynarodowym . Pod względem funkcjonalnym agencje można sklasyfikować trojako: agencje, które mają przede wszystkim dostarczać informacje i zapew­niać koordynację ich przepływu, agencje, których usługi (informacje i ekspertyzy) są niezbędne do wydania decyzji, lecz one same nie mają uprawnień decyzyjnych, agencje, które mają świadczyć określone usługi oraz mają uprawnie­nia decyzyjne w zakresie wdrażania polityk unijnych. Większość agencji zalicza się do pierwszej grupy . Do drugiej grupy należy np. Europejska Agencja Leków, do trzeciej zaś - Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin. Kwestia delegowania uprawnień przez traktatowe instytucje wspólno­towe innym organom była przedmiotem orzeczenia ETS w sprawach Meroni . Oczywistą zasadą, którą instytucje muszą się kierować przy dokonywaniu transferu kompetencji, jest zasada nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Trybunał sformułował ponadto następujące wa ­ runki delegowania uprawnień innemu organowi: można delegować jedynie ściśle określone uprawnienia wykonawcze, nie mogą to być uprawnienia dyskrecjonalne,

(…)

… - lATE). 10.4.2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ang. Euro­pean Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA)3 ma za zadanie groma­dzić i rozpowszechniać wiedzę i informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dotyczące dobrych praktyk. Celem prac jest ułatwienie opracowywania, analizowania i rozpowszechniania informacji sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie. Agencja prowadzi także kampanie informacyjne i aktywnie realizuje program publikacji różnorod­nych materiałów obejmujących zagadnienia bhp. 10.4.3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency - EASA)4 jest powołana do realizacji zadań…
… świadomości i współpracy z różnymi podmiotami działającymi w dziedzinie bezpieczeń­stwa informacji, w szczególności poprzez tworzenie partnerstw publiczno­-prywatnych z udziałem przedsiębiorstw z tej branży, monitorowanie procesu opracowywania norm dla produktów i usług z dziedziny bezpieczeństwa sieci i informacji. 10.4.6. Europejska Agencja Chemikaliów Zadaniem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ang…
… przypad­kach agencje są przedmiotem zewnętrznej kontroli ze strony Trybunału Ob­rachunkowego. Większość agencji finansowana jest z dotacji Unii przewidzianej na ten cel w ogólnym budżecie UE. Pięć agencji finansuje się w całości lub w części samodzielnie. Do tej grupy należą: Europejska Agencja Leków, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, z których każda ma prawo pobierać opłaty, oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, które otrzymuje wsparcie finansowe od swoich klientów (przede wszystkim innych agencji). 10.4. Agencje i ich zadania 10.4.1. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Celem powstałego w 1994 r. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Eu­ropejskiej (ang. Translation Centre for the Bodies of…
… w podejmowaniu decyzji, europeizacja dialogu społecznego). 10.4.14. Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania Chorobom i ich Kontroli Zadaniem Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania Chorobom i ich Kontroli (ang. European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC)15 jest zwiększenie ochrony przed chorobami zakaźnymi, np. grypą, SAR S oraz HIV! AIDS. We współpracy z krajowymi organami ochrony zdrowia ECDC działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju nadzoru epidemiologicznego oraz systemów wczesnego ostrzegania. Dysponuje specjalistyczną wiedzą pozwalającą mu wy­dawać wiarygodne ekspertyzy na temat zagrożeń związanych z aktualnymi i nowymi chorobami zakaźnymi. Zadania Centrum obejmują: zwiększenie zdolności UE oraz państw człon­kowskich w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie choro­bom…
… we wszystkich państwach członkowskich UE. 10.4.23. Europejski Instytut do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn Europejski Instytut do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn (ang. European Institute for Gender Equality)24 ma rozpocząć funkcjonowanie nie później niż w 2010 r. Nadrzędnymi celami tego nowo powołanego instytutu są: przyczy­nianie się do promocji równości płci, zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz