Scharakteryzuj pokrótce europejski porządek instytucjonalno-prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Scharakteryzuj pokrótce europejski porządek instytucjonalno-prawny - strona 1  Scharakteryzuj pokrótce europejski porządek instytucjonalno-prawny - strona 2  Scharakteryzuj pokrótce europejski porządek instytucjonalno-prawny - strona 3

Fragment notatki:

Scharakteryzuj pokrótce europejski porządek instytucjonalno-prawny (RE, UE, OBWE, OECD). RE - Rada Europy (Council of Europe) Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw Traktatu Londyńskiego . Obecnie jest międzynarodową organizacją zrzeszającą wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu europejskiego (np. Armenia). Obecnie liczy 47 członków, a jej siedziba znajduje się w Strasburgu. Jej głównym zadaniem jest promocja praw człowieka, demokracji oraz współpraca państw członkowskich w dziedzinie kultury. G łównymi organami Rady Europy są:
Komitet Ministrów jest głównym organem decyzyjnym, który zrzesza ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich zastępców.
Zgromadzenie parlamentarne jest organem doradczym składającym się z parlamentarzystów delegowanych przez parlamenty narodowe.
Kongres W ładz Lokalnych i Regionalnych Europy jest organem doradczym w dziedzinie samorządności lokalnej i regionalnej.
Sekretarz Generalny Rady Europy jest wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne
Komisarz Praw Cz łowieka Rady Europy jest niesądową instytucją, której zadaniem jest wspieranie promocji praw człowieka w edukacji, wspomagać ombudsmanów oraz dostarczać informacji w zakresie praw człowieka.
Ponadto w Radzie Europy funkcjonuje szereg instytucji, które nie są formalnie jej organami.
UE - Unia Europejska, (European Union)
Od czasu wejścia w życie  traktatu lizbońskiego ( 1 grudnia   2009 ) podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też  Karta Praw Podstawowych . Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia przez UE  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka . Instytucje UE:
Komisja Europejska (ang. European Commission ) -  organ wykonawczy   Unii Europejskiej  będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych.
Parlament Europejski  - instytucja  Unii Europejskiej  będąca odpowiednikiem jedno izbowego parlamentu , której  członkowie  są wybierani przez obywateli państw należących do  UE  na 5-letnią kadencję . Najważniejsze uprawnienia PE obejmują współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji, a także uprawnienie budżetowe i uprawnienia kontrolne oraz powoływanie  Rzecznika Praw Obywatelskich jak i dotyczą obrony praw człowieka, demokracji i państwa prawa.


(…)

… w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji, a także uprawnienie budżetowe i uprawnienia kontrolne oraz powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich jak i dotyczą obrony praw człowieka, demokracji i państwa prawa.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; ang. Court of Justice of the European Union) - instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej
czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów
dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii…
… Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)
Międzynarodowa organizacja o profile ekonomicznym, która zrzesza obecnie 34 państwa należące do grupy państw wysoko rozwiniętych i demokratycznych. Powstała na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14.12.1960 roku. Organy OECD:
Rada - naczelny organ OECD. Tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz