Zasada równowagi instytucjonalnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada równowagi instytucjonalnej - wykład - strona 1 Zasada równowagi instytucjonalnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia nr 4 12.03.2010r
Zas. równowagi instytucjonalnej
Określona orzecznictwem ETS, konieczna z uwagi na niemożność odniesienia trójpodziału władzy charakterystycznego dla współczesnych demokratycznych ustrojów państwowych na płaszczyznę UE.
Składa się na nią kilka elementów. Po 1sze instytucje wspólnotowe posiadają autonomię do realizacji swoich działań i mogą działać tylko i wyłącznie w ramach przyznanych im kompetencji. Po 2gie żadna instytucja nie może zastępować innych działań. Po 3cie należy bezwzględnie przestrzegać procedur określonych przez UE. Tzn. każda z instytucji w swych działaniach musi brać pod uwagę uprawnienia innej instytucji. Po 4te wszystkie instytucje mają również obowiązek współdziałania w celu realizacji zadań wyznaczanych przez prawo UE.
Każde zakłócenie tej równowagi musi spotkać się z sankcjami. TS sprawuje kontrolę nad poszanowaniem przez poszczególne instytucje swych uprawnień. Równowaga wymaga od UE poszanowania uprawnień państw członkowskich. Każda instytucja ma prawo określania swej struktury i zasad działania w granicach wyznaczanych przez prawo UE. Autonomia instytucji zapewniona jest dzięki immunitetom i przywilejom przyznawanym jej i jej członkom. Instytucje i organy UE w swej organizacji wew. muszą brać pod uwagę kompetencje państw członkowskich oraz innych instytucji i organów UE. Zarazem instytucje i organy UE nie mogą powoływać się na swoje immunitety i przywileje w celu uchylenia się od obowiązku współpracy z rządami państwowymi.
Zas. jawności
Wymaga zapewnienia jednostce możliwość uzyskania swobodnego dostępu do potrzebnych informacji. Podstawowe znaczenie mają 2 podejścia:
Każdy obywatel UE może pisemnie zwrócić się do każdej z instytucji i organów w dowolnym z oficjalnych języków, a organ lub instytucja zobowiązana jest do udzielenia pytającemu pisemnej odp. w tym samym języku.
Każdy obywatel UE, a także każda osoba fiz. i prawna zamieszkała lub mająca siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu E., Rady Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem zasad i warunków, o kt mowa w przepisach szczególnych, tj. takich, kt odnoszą się np. do ochrony interesu publ. lub prywatnego.
Zas. poszanowania praw jednostki
Zasada ta pozostaje w ścisłym związku z zasadami wolności i równości. Ma ona znaczenie dla całej UE, państw członkowskich i w stos. zew. Wyrazem tej zasady jest Karta Praw Podst. UE proklamowana w grudniu 2000 r. w Nicei. Karta formułuje prawa i wolności człowieka, a także prawa obywateli UE w 50 artykułach zgrupowanych w 6 rozdz., tzn. godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywateli i wymiar sprawiedliwości. Poszczególne wolności i prawa są wzorowane na Europejskiej Konwencji Praw Czł. I innych umowach m-nar. Od roku 2004 Karta została włączona do prawa UE. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz