Rada Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rada Unii Europejskiej - strona 1  Rada Unii Europejskiej - strona 2  Rada Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Rada Unii Europejskiej 3.1. Wprowadz e nie Nazwa tej i nstytucji zm ieniała się wraz z ewolucją procesu i n tegracji euro ­ pejskie j . W Europejskie j Ws p ó l nocie Węg l a i S t ali i n stytucja ta była n azywa n a S p ecja ln ą Radą M i nist r ów, w pozostałych Wspó ln o t ach natomiast, w każdej odrębnie, istniała jako Rada Minis t rów, a po wejściu w życie Traktatu fu ­ zyjnego w 1 967 r . przyjęła nazwę Rady Wspólnot Europejskich - jako jedna instytucja d la wszystkich Wspólnot . Mocą własnej decyzji z listopada 1993 r . nazwała się ona Radą Unii Europ e jskiej, jednak jej oficjalna nazwa, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i T raktatem o funkcjonowaniu Unii Euro­pejskiej, to po prostu R a da. Instytucja ta działa na podstawie tych traktatów (art. 16 TUE i art . 237 - 243 TFUE) o r az z godn i e z przyjętym przez siebie re ­ g u laminem 1 . Ma siedz ib ę w Br uk se l i, a l e jej pos i ed z e ni a w kw i etniu, czerwcu i paźdz i ern i ku odbywa j ą s i ę w L uk semburgu . 3.2. Skład Rada UE jest główną, poza Radą Europejską, międz y rządową instytucją w Unii Europejskiej . TUE w art. 16 ust . 2 stanow i , że w skład Rady wchodzi "jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągan i a zobowiązań w imieniu rządu Pa ń stwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykony­wan i a prawa głosu". Oznacza to, że państwa członkowskie reprezentowane są w Radzie przez ministrów właściwych w sprawach będących przedmiotem obrad ( zob. dalej ) . Członkow i e Rady UE korzystają z przywilejów i immunitetów określonych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejski c h. Rada UE nie jest organem kadencyjn y m. Jej członkowie nie są powoł y wa­ni ani odwoływani. Każde państwo członkowskie ustala sposób, w jaki jest ono reprezentowane w Radzie U E, pod warunkiem że jego przedstawiciele są w randze ministra. Zwykle w Radzie UE zasiadają ministrowie z rządów państw członkowskich, przy czym istnieje możliwość , by byli to ministrowie z rządów lokalnych w przypadku federalne j struktury państwa (reprezentują oni jednak wówczas dane państwo, a nie swój region). Rada UE nie ma stałego składu. W zależności od tematyki obrad wyróżnia się składy Rady do spraw 2 : Ogólnych, Zagranicznych, Gospodarczych i Finansowych (w tym budżet ) , Wymiaru Sprawiedliwości i Wewnętrznych (w tym ochrona ludności), Zatrudnienia, Polityki Społecznej , Zdrowia i Ochron y Konsumentów , Konkurencyjności (Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania ( w t y m turystyka) , Transportu, Telekomunikacji i Energii,

(…)

…. 302 TFUE), Komitetu Regionów (art. 305 TFUE). Rada UE, za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować człon­kami Komisji. Rada UE ustala uposażenia, dodatki i emerytury Przewodniczącego Rady Europejskiej, Przewodniczącego Komisji, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, członków Komisji, prezesów, członków i sekretarzy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sekre­tarza generalnego Rady, a także Prezesa i członków Trybunału Obrachunko­wego. Rada określa też diety członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Rada UE (wraz z Parlamentem) uchwala regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Rada ustala uposażenia, dodatki i emerytury przewodniczącego Komisji, członków Komisji…

Rada Unii Europejskiej
3.1. Wprowadzenie Nazwa tej instytucji zmieniała się wraz z ewolucją procesu integracji euro­pejskiej. W Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali instytucja ta była nazywana Specjalną Radą Ministrów, w pozostałych Wspólnotach natomiast, w każdej odrębnie, istniała jako Rada Ministrów, a po wejściu w życie Traktatu fu­zyjnego w 1967 r. przyjęła nazwę Rady Wspólnot Europejskich - jako jedna instytucja dla wszystkich Wspólnot. Mocą własnej decyzji z listopada 1993 r. nazwała się ona Radą Unii Europejskiej, jednak jej oficjalna nazwa, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Euro­pejskiej, to po prostu Rada. Instytucja ta działa na podstawie tych traktatów (art. 16 TUE i art. 237-243 TFUE) oraz zgodnie z przyjętym przez siebie re­gulaminem1. Ma siedzibę…
… polityki gospodarczej, w przypadku stwierdzenia' istnie­nia nadmiernego deficytu budżetowego w danym państwie, Rada może m.in. wezwać Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego rozważenia polityki udzielania pożyczek wobec danego państwa członkowskiego, zażądać złożenia we Wspólnocie przez dane państwo członkowskie nie­oprocentowanego depozytu o stosownej wysokości i nałożyć grzywnę w stosownej wysokości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz