Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy - strona 1 Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy - strona 2 Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy - strona 3

Fragment notatki:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (RADA) Zgodnie z art. 13 TUE, Rada UE jest instytucją UE. Jest ona bez wątpienia jednym z zasadniczych
ogniw instytucjonalnych w całym procesie podejmowania decyzji w UE. Można więc śmiało
powiedzieć, że Rada jest organem decyzyjnym. Artykuł 16 TUE 1. Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. 2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu. 3. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi większością kwalifikowaną. 4. Od 1 listopada 2014 roku większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55 % członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentujących Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65 % ludności Unii. Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej czterech członków Rady, w przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta. Inne zasady dotyczące głosowania większością kwalifikowaną określone są w artykule 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 5. Postanowienia przejściowe dotyczące definicji większości kwalifikowanej, które obowiązują do 31 października 2014 roku, jak również postanowienia, które będą obowiązywać między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, określone są w Protokole w sprawie postanowień przejściowych. 6. Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których wykaz przyjmowany jest zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją. Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność działań Unii. 7. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich. 8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieustawodawczym.

(…)

… i sekretarzy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz sekretarza generalnego Rady. Ustala ona
także wszelkie należności płatne zamiast wynagrodzenia.
20
Przewodniczącym Rady w imieniu państwa sprawującego tę funkcję jest każdorazowo jego
minister spraw zagranicznych. Zadania przewodniczącego Rady:
➢ zwoływanie posiedzeń Rady
➢ sporządzanie projektu porządku jej obrad
➢ zarządzanie głosowań w Radzie…
… Unii i działaniom o charakterze nieustawodawczym.
9. Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie
równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na warunkach określonych zgodnie
z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Kompetencje Rady UE
1. Prawodawcze:
18
• wydawanie aktów prawotwórczych (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje…
….
• W zależności od istotności sprawy Rada podejmuje decyzje w trojaki sposób:
1. większością zwykłą - jest to domyślny sposób podejmowania uchwał, jednak w praktyce stosuje się
go tylko do spraw technicznych;
2. większością kwalifikowaną - obecnie uchwala się tak większość decyzji merytorycznych (zobacz
niżej);
3. jednomyślnie - dawniej sposób stosowany najczęściej, po zmianach wprowadzonych przez jednolity
akt europejski, traktat amsterdamski, traktat nicejski i traktat lizboński stopniowo ograniczono jego
używanie na rzecz większości kwalifikowanej; wstrzymanie się od głosu nie stoi na przeszkodzie do
jednomyślnego podjęcia uchwały.
Organizacja Rady
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw
członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz