Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

note /search

Formy aktów prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1659

FORMY AKTÓW PRAWNYCH Rozporządzenie Rozporządzeni, jak podaje art. 288 TFUE ma zasięg ogólny, jest więc wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Wchodzi w życie po opublikowaniu w Dz.U. UE w terminie przez nie wskazanym lub dwudziestego dnia od ogłoszeni...

Komisja Europejska - szczegółowy opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1414

KOMISJA EUROPEJSKA Artykuł 17 1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejski...

Obywatelstwo europejskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE Obecnie obywatelstwo europejskie uregulowane jest w art. 20-25 TFUE Artykuł 20 1. Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego . Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do 47 obywatelstwa krajowe...

Parlament Europejski - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2359

PARLAMENT EUROPEJSKI Artykuł 14 TUE 1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji. 2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą pr...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1498

PORZĄDEK PRAWNY UE Źródła prawa UE Prawo pierwotne - traktaty założycielskie, ich uzupełnienie lub modyfikacja; stanowią je państwa członkowskie Prawo wtórne - realizacja aktów prawa pierwotnego; uchwalają je organy UE; musi być zgodne z prawem pierwotnym. Akty prawa wtórnego możemy podzielić n...

Prawo pierwotne, plan Marshalla

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2065

PRAWO PIERWOTNE Plan Marshalla (ERP) - plan aktywnej rekonstrukcji Europy, ogłosił go George Marshal, ówczesny sekretarz stanu USA, 2.06.1947 r. Plan zakładał: • napływ poważnej pomocy dla krajów Europy zach. (gotowe produkty i pożyczki...

Procedura przystąpienia i wystąpienia z Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1981

Procedura przystąpienia do UE i wystąpienia z UE Artykuł 49 Każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w artykule 2, i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. O wniosku tym informuje się Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Państwo ubie...

Procedura zmiany Traktatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Procedura zmiany Traktatu Artykuł 48 1. Traktaty mogą być zmieniane zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany. Mogą być też zmieniane zgodnie z uproszczonymi procedurami zmiany. Zwykła procedura zmiany 2. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propo...

Rada Europejska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1785

RADA EUROPEJSKA Jest instytucją UE wymienioną w art. 13 TUE. Artykuł 15 TUE 1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej. 2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub r...

Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (RADA) Zgodnie z art. 13 TUE, Rada UE jest instytucją UE. Jest ona bez wątpienia jednym z zasadniczych ogniw instytucjonalnych w całym procesie podejmowania decyzji w UE. Można więc śmiało powiedzieć, że Rada jest organem decyzyjnym. Artykuł 16 TUE 1. Rada pełni, wspólnie z...