Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - strona 2

note /search

Status prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2177

STATUS PRAWNY UE ➔ Zgodnie z art 1 TUE Unia zastąpiła Wspólnotę Europejska i jest jej następcą prawnym: Artykuł 1 Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ustanawiają między sobą UNIĘ EUROPEJSKĄ, zwaną dalej „Unią”, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich w...

Systemy instytucjonalne Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE Zasady systemu instytucjonalnego UE: • Zasada równowagi instytucjonalnej: Art. 13 TUE: Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej ce...

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 784

TRAKTATY RZYMSKIE (zwane inaczej traktat o EWG a potem Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE))- dwa traktaty podpisane 25 marca 1957 r. Ustanawiały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Weszły w życie 1.01.1958 r. Stronami było s...

Tryb prawodawczy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

TRYB PRAWODAWCZY UE Ius tractatuum Unia może zawierać umowy międzynarodowe z podmiotami trzecimi, np. państwami czy organizacjami międzynarodowymi. Odbywa się to zgodnie z procedurą zawartą w art. 218 TFUE: Artykuł 218 1. Bez uszczerbku dla szczególnych postanowień artykułu 207, umowy pomiędzy U...

Trybunał Sprawiedliwości - skargi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (skargi) Artykuł 19 TUE 1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecz...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - skład i kompetencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga również spory prawne między rządami Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacj...

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1302

ZASADA KOMPETENCJI POWIERZONYCH Stanowi fundament procesu integracji europejskiej. Zgodnie z tą zasadą, kompetencje instytucji UE pochodzą z nadania, co oznacza, że państwa członkowskie poprzez zawarcie Traktatów przekazały tym instytucjom część swoich kompetencji rezygnując z ich samodzielnego ...

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1603

Zasada kompetencji powierzonych: Artykuł 5 TUE 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. 2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia dz...

Zasada niedyskryminacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 959

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI Zasada niedyskryminacji należy do ogólnych zasad prawa UE. Wyraża zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Zgo...

Zasada pierwszeństwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

ZASADA PIERWSZEŃSTWA Określana również mianem zasady prymatu, nadrzędności czy supremacji. Zasada ta wyraża bezwzględny nakaz przestrzegania prawa UE. Pierwszeństwo prawa Unii odnosi się do wszystkich norm prawa krajowego, bez względu na ich rangę (łącznie z normami konstytucyjnymi) oraz czas ...