Traktaty Rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Traktaty Rzymskie - strona 1 Traktaty Rzymskie - strona 2 Traktaty Rzymskie - strona 3

Fragment notatki:


TRAKTATY RZYMSKIE (zwane inaczej traktat o EWG a potem Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską (TWE))- dwa traktaty podpisane 25 marca 1957 r. Ustanawiały Europejską
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Weszły
w życie 1.01.1958 r. Stronami było sześć państw: Belgia, Holandia i Luksemburg (kraje Beneluksu)
oraz Niemcy, Francja i Włochy. Traktat Lizboński zmienił jego nazwę na „Traktat o
funkcjonowaniu UE” (TFUE). Głównymi celami było:
• popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej całej wspólnoty,
• stała i zrównoważona ekspansja gospodarcza
• dążenie do stabilizowania gospodarek państw-członków
• systematyczne i szybsze podnoszenie poziomu życia społeczeństw państw-członków
• stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw-członków i ustanowienie przez to ich
wspólnego rynku
• wprowadzenie zasady swobody przepływu osób, kapitału, towarów i usług
• zniesienie wszelkich barier i ograniczeń między państwami-członkami
Zniesienie barier miało okres przejściowy - podzielony na 3 etapy, każdy po 4 lata (=12 lat):
• redukcja taryf celnych (pierwsza 1.01.1959r.)
• wspólna taryfa celna i od 1 lipca 1968 ustanowienie Unii Celnej
• utworzono Fundusz Socjalny i Bank Inwestycyjny
Traktat o EWG powołał cztery instytucje:
1. Rada Międzyrządowa (organ prawodawczy)
2. Komisja (organ wykonawczy)
3. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (organ deliberujący i kontrolny)
4. Trybunał Sprawiedliwości
Funkcje pomocnicze miały spełniać: Rada Gospodarcza i Społeczna oraz Trybunał Obrachunkowy
Wraz z podpisaniem Trz, sygnatariusze zaaprobowali dodatkową konwencję ustanawiającą fuzję
niektórych instytucji. I tak z fuzji tej powstał Parlament Europejski i Trybunały Sprawiedliwości
wspólne dla trzech Wspólnot: EWWiS, EWG i Euratomu. Dodatkowo na mocy Traktatu Fuzyjnego
z 8 kwietnia 1965 r. ustanowioną jednolitą Radę i jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich -
wszedł w życie 1 lipca 1967 roku. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (TRAKTAT Z MAASTRICHT, 7 lipca 1992, 1 listopada 1993r.) - został podzielony na osiem tytułów. Cele, które wyznaczała sobie Unia:
• popieranie zrównoważonego rozwoju gosp. i społecznego poprzez kreowanie przestrzeni
bez granic wewnętrznych
• wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej
3
• wprowadzenie Unii Gospodarczej i Monetarnej
• wprowadzenie jednolitej waluty Unii
• urzeczywistnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa


(…)

… stanowiska stałego Przewodniczącego RE wybieranego na okres dwóch i pół
roku
• redukcja liczby członków KE
• usytuowanie Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa jako Wiceprzewodniczącego KE
• włącznie Karty Praw Podstawowych do prawa pierwotnego
• podkreślenie zasady solidarności między państwami członkowskimi
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH - jej pierwszy tekst…
… wymiaru
sprawiedliwości, spraw wewn oraz sporów między państwami-członkami.
• Ustanowiono 25 obszarów poddanych procedurze współdecydowania: polityka wizowa,
zatrudnienia, współpraca celna między państwami UE a Komisją, ochrona zdrowia, dostęp
do dokumentów instytucji unijnych, nadużycia finansowe, ochrona danych osobowych, itd.
polityka zatrudnienia i osiągania wysokiego poziomu zatrudnienia
4…
… Traktatu Amsterdamskiego (wwż:
1.05.1999 r.)
26 lutego 2001 r. Podpisanie Traktatu Nicejskiego (wwż:
6
1.02.2003 r.)
13 grudnia 2007 r. Podpisanie Traktatu z Lizbony (wwż: 1.12.2009

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz