Zasada niedyskryminacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada niedyskryminacji - strona 1

Fragment notatki:


ZASADA NIEDYSKRYMINACJI
Zasada niedyskryminacji należy do ogólnych zasad prawa UE. Wyraża zakaz dyskryminacji ze
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i
orientację seksualną. Zgodnie z art. 19 TFUE: 1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie 41 ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 2.Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, dla wsparcia działania podjętego przez Państwa Członkowskie w celu przyczyniania się do osiągnięcia celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć podstawowe zasady dotyczące unijnych środków zachęcających, z wyłączeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich. Zasada ta odnosi się również do zakazu dyskryminacji przez państwa członkowskie osób lub
towarów pochodzących z innych państw członkowskich. Oznacza to, że osoby i towary każdego z
państw członkowskich muszą być traktowane na równi z towarami i osobami tego państwa.
Dodatkowo art. 18 TFUE stanowi: W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji. Zakaz dyskryminacji jest bezpośrednio skuteczny, co oznacza, że osoba może powołać się
bezpośrednio na ten zakaz celem ochrony przysługującej jej praw. Zasada niedyskryminacji
zakazuje też różnego traktowania podobnych kategorii oraz podobnego traktowania różnych
kategorii bez obiektywnego uzasadnienia. Zakaz ten dotyczy dyskryminacji jawnej jak też ukrytej.
Przez dyskryminację rozumie się nie tylko różne traktowanie podobnych sytuacji, ale również
podobne traktowanie różnych sytuacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz