Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie kompetencji Unii Europejskiej - strona 1 Kategorie kompetencji Unii Europejskiej - strona 2 Kategorie kompetencji Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Kategorie kompetencji UE 1.Dziedziny kompetencji wyłącznej Unia ma wyłączną kompetencję w następujących dziedzinach: a) unia celna, b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, c) polityka pieniężna , w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro, d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, e) wspólna polityka handlowa . Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres. 2.Dziedziny kompetencji - dzielone /tzw. kompetencje konkurencyjne Kompetencje dzielone między Unią a państwami członkowskimi stosują się do następujących głównych dziedzin: a) Rynek Wewnętrzny , b) polityka społeczna, c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych, e) środowisko naturalne, f) ochrona konsumentów, g) transport, h) sieci transeuropejskie, i) energia, j) Przestrzeń/Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego.
3.Kompetencje dzielone, ale tym razem wspierające, koordynujące i uzupełniające Unia ma kompetencję do podejmowania działań wspierających, koordynujących i uzupełniających. Do dziedzin takich działań o wymiarze europejskim należą: a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego , b) przemysł, c) kultura, d) turystyka, e) edukacja, sprawy młodzieży, sport i szkolenie zawodowe (Proces Boloński)
f) obrona cywilna, g) współpraca administracyjna. Główne zasady funkcjonowania UE Realizacja celów Wspólnoty i wymienionych wyżej polityk i środków prawnych następuje przy odwoływaniu się do pewnych podstawowych zasad. Niektóre zostały określone w traktatach założycielskich (demokratyczna forma rządów, subsydiarność, lojalność, niedyskryminacja). Pozostałe wynikają z orzecznictwa ETS (równowaga instytucjonalna, nieretroakcja prawa, obowiązek wysłuchania strony przed wydaniem decyzji uzasadnienia aktu itp.). Zasada demokratycznej formy rządów i ochrony praw człowieka Ochrona praw fundamentalnych (podstawowych) we Wspólnocie została sformułowana początkowo w

(…)

… określająca, katalog praw przysługujących obywatelom WE. Obejmowała ona klasyczne prawa wolnościowe, podstawowe prawa socjalne, sądowe (proceduralne), zakaz kary śmierci, zasadę demokracji oraz zasady ochrony środowiska i prawa konsumenta.
KPP - Karta Praw Podstawowych
W grudniu 2000 r. została ogłoszona Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zakres podmiotowy obowiązywania Karty jest stosunkowo szeroki…
… zapisanych w traktatach założycielskich. Kolejny przepis art. 52 podkreśla, że uprawnienia określone w Karcie mają w istocie charakter wtórny w stosunku do innych instrumentów prawnych: jeżeli prawa z Karty pokrywają, się z prawami wynikającymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to powinny być interpretowane w taki sposób, w jaki rozumie je konwencja; natomiast prawa określone w Karcie, ale wynikające…
… o uprawnieniach budżetowych
1975
Przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego
1985
Przyjęcie Traktatu z Maastricht (prowadzone były równocześnie dwie konferencje: pierwsza w sprawie Unii Politycznej i druga w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej)
1990/1991
Przyjęcie Traktatu Amsterdamskiego
1996/1997
Akcesja do UE (konferencje międzyrządowe dwustronne)
1998/2002
Przyjęcie Traktatu Nicejskiego
2000
Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy
Traktat z Lizbony 2003/2004
2007 Źródło: Opracowanie własne.
Konwent: 2000 r. (wypracował KPP)
i 2002/2003 (wypracował Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy)

… Wspólnoty, oraz zasady nadawania statusu uchodźcy), unii gospodarczej i walutowej oraz polityki socjalnej, to jednak formalnie przepisy regulujące taką możliwość zostały zamieszczone w Traktacie Amsterdamskim, a następnie rozwinięte w Traktacie Nicejskim. Postanowienia dotyczące współpracy zacieśnionej możemy podzielić na przepisy ogólne, mające zastosowanie we wszystkich dziedzinach integracji unijnej…
… przez Radę UE kwalifikowaną większością głosów.
6. Zasada równowagi instytucjonalnej
Zasada równowagi instytucjonalnej zastąpiła charakterystyczna, dla demokratycznych porządków państwowych zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą wykonawczą (administracyjną) i sądowniczą. W tym układzie pojawiały się często tezy o „deficycie demokracji" we Wspólnocie. Zarzut ten podważa jednak m.in. wprowadzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz