Źródła prawa Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Źródła prawa Unii Europejskiej - strona 1   Źródła prawa Unii Europejskiej - strona 2   Źródła prawa Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa Unii Europejskiej Źródła prawa UE Kategoria acquis communautaire - „dorobek wspólnotowy” - to całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje i wartości tkwiące u podstaw UE.
Źródła prawa pierwotnego: traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ogólne zasady prawa.
Źródła prawa pochodnego: akty poszczególnych organów WE, rozmaite umowy zawierane przez wspólnoty albo państw członkowskie;
normy prawa pochodnego musza być zgodne z normami prawa pierwotnego (na straży tej zasady stoi ETS).
Traktaty UE traktaty założycielskie - to główne źródła prawa pierwotnego:
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951), Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Rzym 1957 - TWE), Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM - Rzym 1957).
integralną częścią Traktatów są protokoły i deklaracje dołączone do traktatów;
Ponad źródłami prawa pierwotnego są traktaty nowelizujące te traktaty:
Jednolity Akt Europejski (1986)
Traktat o UE (traktat z Maastricht 1992 - TUE)
Traktat Amsterdamski (1997)
Traktat Nicejski (2001)
traktaty akcesyjne , na mocy których przyjmowane są państwa członkowskie;
umowy państw członkowskich normujące kwestie ustrojowe UE
Traktaty są wielostronnymi umowami międzynarodowymi. Państwa przez ich zawarcie stały się członkami WE, a od 1993 - UE.
Stąd źródłami prawa pierwotnego UE są źródła prawa międzynarodowego publicznego, tj:
Zasady ogólne prawa UE - wiele zasad nie zostało wyrażonych wprost w traktatach lub prawie pochodnym, ale są w orzecznictwie ETS.
ETS to organ współstanowiący prawo. Zasady ogólne tkwią immanentnie w traktatach i są jedynie wydobywane w wyniku interpretacji traktatów. Niektóre zasady rozwinięte w orzecznictwie zyskują po pewnym czasie podstawy traktatowe. I grupa zasad ogólnych - zapewnia demokratyczny i praworządny charakter. Zapewnia:
pewność prawa i ochronę zaufania;
zakaz działania prawa wstecz i poszanowania praw nabytych;
zasada równości, proporcjonalności, zgodności działania organów WE z traktatami i zasadami demokratyzmu i jawności.
Prawa podstawowe jako zasady ogólne - wynikają z tradycji konstytucyjnej państw członkowskich oraz umów m-owych służących ochronie praw człowieka - EKPrCzł. (1950)
Od wejścia w życie TUE w 1993 prawa podstawowe znalazły swoje podstawy w pisanym prawie pierwotnym.


(…)

…, ani dla państw członkowskich.
Rada Europejska postanowiła, że przyszłość Karty zostanie rozstrzygnięta w 2004 r. Została włączona wpierw do Traktatu Konstytucyjnego, aktualnie do Traktatu Lizbońskiego.
Po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego Karta Praw podstawowych stała się prawnie wiążąca dla organów Wspólnoty, dla państw członkowskich i jednostek.
Karta ma moc wiążącą dla państw członkowskich tylko wówczas…
… instytucjonalne WE: PE, Rady UE i KE.
Są one instrumentem współpracy między tymi organami, albo wyrażenia wspólnego stanowiska na zewnątrz w ważnych sprawach.
Np. Taki charakter ma Karta Praw Podstawowych UE proklamowana w 2000 r. w Nicei. Umowy międzynarodowe państw członkowskich:
zawierane między państwami członkowskimi z państwami trzecimi nie są zaliczane do źródeł prawa wspólnotowego;
umowy…
… i środków.
Decyzje - Rady są uchwalane z każdego innego powodu zgodnego z celami III filara. Decyzje te są wiążące dla państw członkowskich.
Karta Praw Podstawowych:
Została proklamowana w XII 2008 r. w Nicei przez przewodniczących trzech instytucji WE: PE, Rady UE, KE.
Formalnie należy do tzw. porozumień międzyinstytucjonalnych.
Karta formułuje prawa i wolności człowieka, prawa obywateli w 50 artykułach…
… w porządek prawny państw członkowskich;
są one instrumentem ujednolicania prawa na całym terytorium wspólnoty;
np. rozporządzenie normują wspólnotowe prawo celne, wspólną politykę rolną, porozumienia przedsiębiorstw, uprawnienia obywateli itd.
Dyrektywy - dyrektywy wiąże co do zamierzonego celu państw członkowskich, ale daje im wolny wybór form i środków.
dyrektywy różnią się od rozporządzeń - są adresowane…
… się na współpracy międzyrządowej państw członkowskich. W II filarze instrumenty są określone w art. 12 TUE:
Zasady i ogólne wytyczne WPZiB, wspólne strategie, działania, stanowiska i regularna współpraca państw członkowskich;
Adresatami poszczególnych kategorii aktów są organy wspólnotowe działające w ramach I filaru albo państw członkowskich;
Zasady i ogólne wytyczne WPZiB określa Rada Europejska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz