Trybunał Sprawiedliwości - skargi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Sprawiedliwości - skargi - strona 1 Trybunał Sprawiedliwości - skargi - strona 2 Trybunał Sprawiedliwości - skargi - strona 3

Fragment notatki:


TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (skargi) Artykuł 19 TUE 1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. 2. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych. W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności, spełniających warunki określone w artykułach 253 i 254 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu 25 lat. Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być ponownie mianowani. 3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami: a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne; b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje; c)w innych sprawach przewidzianych w Traktatach. SEKCJA 5 TFUE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Artykuł 251 Trybunał Sprawiedliwości obraduje w izbach lub w składzie wielkiej izby, na warunkach ustanowionych w tym celu w Statucie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadkach przewidzianych w Statucie Trybunał Sprawiedliwości może obradować również w pełnym składzie Trybunału. Artykuł 252 Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników generalnych. Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego zaangażowania. Artykuł 253 Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni

(…)


urzędników Unii oraz warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii.
Artykuł 271
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania, w poniższych granicach,
w sporach dotyczących:
a) wykonywania zobowiązań Państw Członkowskich, wynikających ze Statutu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. W tym zakresie Rada Dyrektorów Banku ma uprawnienia przyznane Komisji
przez artykuł 258;
b) środków przyjętych przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym
zakresie każde Państwo Członkowskie, Komisja i Rada Dyrektorów Banku mogą wnieść skargę
na warunkach przewidzianych w artykule 263;
c) środków przyjętych przez Radę Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Skargi na te
środki mogą być wniesione, na warunkach określonych w artykule 263, tylko przez Państwa
Członkowskie…
… jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg wniesionych
przez Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny i Komitet Regionów, zmierzających do
zapewnienia ochrony ich prerogatyw.
Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w akapitach
pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio
i indywidualnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz