Zasada kompetencji powierzonych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada kompetencji powierzonych - strona 1 Zasada kompetencji powierzonych - strona 2 Zasada kompetencji powierzonych - strona 3

Fragment notatki:


Zasada kompetencji powierzonych: Artykuł 5 TUE 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. 2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich. 3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w tym protokole. 4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. 8 Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych przez państwa
członkowskie w Traktatach, aby osiągnąć określone w nich cele. Wszelkie kompetencje
nieprzyznane UE w Traktatach należą do państw członkowskich.
Podział kompetencji do stanowienia prawa przez Unię:
1. wyłączne - w sytuacji, gdy Traktaty przyznają UE wyłączna kompetencję w określonej dziedzinie, oznacza, że je dynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii. Art. 3 TFUE 1. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach: a) unia celna; b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego; c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro; d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa; e) wspólna polityka handlowa. 2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich

(…)

… procedury kontroli stosowania zasady pomocniczości określonej w artykule 5 ustęp 3 Traktatu o Unii
Europejskiej Komisja zwraca uwagę parlamentów narodowych na wnioski, których
podstawą jest niniejszy artykuł.
3. Środki, których podstawą jest niniejszy artykuł, nie mogą prowadzić do harmonizacji
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, jeżeli Traktaty wykluczają taką
harmonizację.
4. Niniejszy artykuł nie może służyć jako podstawa do osiągania celów związanych ze wspólną
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a wszelkie akty przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem
przestrzegają granic określonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

… bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów
określonych w niniejszym Traktacie.
3. W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej Unia ma
kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów,
jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom
Członkowskim wykonywania ich kompetencji.
4. W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia ma kompetencje do
prowadzenia działań i wspólnej polityki, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może
doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji.
3. koordynacyjne - obejmują działania o wymiarze europejskim mające na celu
wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich
Artykuł…
… 6 TFUE
Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub
9
uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymiarze europejskim
należą:
a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;
b) przemysł;
c) kultura;
d) turystyka;
e) edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;
f) ochrona ludności;
g) współpraca administracyjna.
4. uzupełniające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz