Zasada kompetencji powierzonych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada kompetencji powierzonych - strona 1 Zasada kompetencji powierzonych - strona 2 Zasada kompetencji powierzonych - strona 3

Fragment notatki:


ZASADA KOMPETENCJI POWIERZONYCH
Stanowi fundament procesu integracji europejskiej. Zgodnie z tą zasadą, kompetencje instytucji UE pochodzą z nadania, co oznacza, że państwa członkowskie poprzez zawarcie Traktatów przekazały tym instytucjom część swoich kompetencji rezygnując z ich samodzielnego wykonywania i zobowiązując się do przestrzegania ich działań. Oznacza też, że instytucje Unii mogą działać wyłącznie wtedy, kiedy maja kompetencje do działania, w zakresie tych kompetencji, zgodnie z procedurami wskazanymi w Traktatach i z uwzględnieniem celów zawartych w nich. Obecnie, zasadę te wyrażają następujące artykuły: 1,3,4,5 i 13 TUE, a precyzują
je art. 2-6 w związku z art. 1 TFUE: Artykuł 1 Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ustanawiają między sobą UNIĘ EUROPEJSKĄ, zwaną dalej „Unią”, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych celów. Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane dalej „Traktatami”). Oba te Traktaty mają taką samą moc prawną. Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Artykuł 3 1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. 2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości. 3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny. Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka. Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi. Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem

(…)

… oraz działań.
Instytucjami Unii są:
— Parlament Europejski,
— Rada Europejska,
— Rada,
— Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”),
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
— Europejski Bank Centralny,
Trybunał Obrachunkowy.
2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie
z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą
współpracują.
3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i Trybunału Obrachunkowego,
a także szczegółowe postanowienia dotyczące innych instytucji znajdują się w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny
i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze
Wyraźnie wskazano, że instytucje UE mogą działać…
… Europejskiej Unia ma kompetencję w zakresie
określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowego
określania wspólnej polityki obronnej.
5. W niektórych dziedzinach i na warunkach przewidzianych w Traktatach, Unia ma kompetencję
w zakresie prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań Państw
Członkowskich, nie zastępując…
… artykuł, nie mogą prowadzić do harmonizacji
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, jeżeli Traktaty wykluczają taką
harmonizację.
4. Niniejszy artykuł nie może służyć jako podstawa do osiągania celów związanych ze wspólną
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a wszelkie akty przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem
przestrzegają granic określonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz