Prawo Unii Europejskiej - notatki z wykładów.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - notatki z wykładów. - strona 1

Fragment notatki:

Zakres poruszony na zajęciach obejmuje: charakter prawny Unii Europejskiej, traktat z Lizbony, suwerenność państw członkowskich, organizacja międzynarodowa, traktat z Maastricht, zasada solidarności, poszanowanie podstawowych funkcji państwa, wspólna polityka zagraniczna, Trybunał Sprawiedliwości, zasada kompetencji powierzonych, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Traktat i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kompetencje wspierające itp.
Notatka jest zapisana w formacie doc i obejmuje 15 stron tekstu.

Charakter prawny Unii Europejskiej.
Charakter prawny Unii Europejskiej budzi szereg wątpliwości, może już dzisiaj mniej, ale do tej pory tak było. Podstawowe wątpliwości dotyczyły tego, czy Unia Europejska może być uznawana za organizację międzynarodową czy też raczej zbliża się do tego, co możemy nazwać strukturą quasipaństwową. Z prawnego punktu widzenia dotychczas było o tyle trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Unia Europejska była strukturą wewnętrznie zróżnicowaną. Był I filar, gdzie ponadnarodowy charakter działań i instytucji Unii Europejskiej i aktów przyjmowanych przez Unię Europejską były najsilniejszymi kompetencjami. Był również II i III filar. Dzisiaj po wejściu w życie traktatu z Lizbony mamy już Unię Europejską jako jednolitą organizację międzynarodową.
Traktat z Lizbony budził wiele kontrowersji, wiele emocji z tego względu, że niektórzy uważali, iż jest to traktat, który czyni z Unii Europejskiej coś na kształt superpaństwa, przyznaje jej dodatkowe kompetencje. Unia Europejska nadal jednak pozostaje organizacją międzynarodową, czyli podmiotem prawa międzynarodowego powołanym przez państwa na podstawie umowy międzynarodowej albo przez inne podmioty prawa międzynarodowego na podstawie aktu prawa międzynarodowego, któremu zostały powierzone określone kompetencje do działania. Zawsze działanie organizacji międzynarodowej opiera się na akcie prawa międzynarodowego, najczęściej na umowie międzynarodowej, gdyż najczęściej z woli państw powoływane są organizacje międzynarodowe. Trzeba pamiętać, że organizacje międzynarodowe są podmiotami prawa międzynarodowego o charakterze wtórnym. Państwa są pierwotnymi podmiotami prawa międzynarodowego, tylko one w prawie międzynarodowym mają tę cechę suwerenności, natomiast organizacje międzynarodowe są podmiotami wtórnymi, czyli swoją zdolność do działania czerpią z woli podmiotów, które te organizację utworzyły.
Nie inaczej jest z Unią Europejską, która od traktatu z Lizbony zastąpiła Wspólnotę Europejską. Mamy jednolitą organizację międzynarodową. Unia Europejska jest zatem organizacją międzynarodową na co wskazuje brzmienie art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł stanowi, że „niniejszy traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli”. Dzisiaj Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, której funkcjonowanie oparte jest na dwóch traktatach, które mają taką samą moc prawną. Nie możemy powiedzieć, że mamy traktat podstawowy i traktat wykonawczy do traktatu. Są to traktaty, które mają jednakową moc prawną i stanowią podstawę, taką konstytucyjną kartę Unii Europejskiej. Chodzi o Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(…)

… w traktacie. Wiąże się to z tym, że po raz pierwszy zarówno kwestie dotyczące spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości (czyli kwestie związane z porządkiem, bezpieczeństwem publicznym), jak i wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, została włączona w ten główny nut integracyjny. To podkreślenie znaczenia podstawowych funkcji państwa i poszanowania ich przez Unię wydaje się wskazywać, że objęcie…
….
Ten konstytucyjny charakter Unii Europejskiej polega nie tylko na tym, że normy prawa Unii Europejskiej wiążą zarówno państwa, jak i jednostki, ale dzisiaj coraz bardziej widzimy, że po wejściu w życie traktatu z Lizbony, traktat ma charakter konstytucyjny w tym sensie, że już dzisiaj w zasadzie w sposób wyczerpujący określa zasady ustrojowe, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Określa również podstawowe zasady, zgodnie z którymi Unia Europejska ma działać.
Są to podstawowe zasady ustrojowe Unii Europejskiej, które dzisiaj już znajdują się w traktacie. Te zasady nie są nowością wprowadzonymi przez traktat z Lizbony. Wszystkie te zasady funkcjonują w porządku prawnym Unii Europejskiej od wielu lat i były rozwijane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, począwszy od zasady…
… rozumieć jej rolę w tych szczególnych obszarach. Podstawowe funkcje państwa zostają nienaruszone.
W tym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy odniósł się do zasady wyrażonej w art. 4 ust. 2 w sytuacji dotyczącej praw obywatelki Unii Europejskiej. Chodziło o panią, która miała jednocześnie obywatelstwo niemieckie i austriackie. Jako obywatelka Niemiec miała tytuł szlachecki…
… (jest fundamentalne, bo stanowiło podstawę dla rozwinięcia przez Trybunał Sprawiedliwości w dalszych orzeczeniach podstawowych zasad dotyczących obowiązywania prawa Unii Europejskiej w krajowych porządkach prawnych) Trybunał stwierdził, że wspólnota (ówczesne EWG) stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły jakkolwiek w tylko wąskich dziedzinach swoje prawa suwerenne…
… przewidzianych w traktacie i wykonania aktów instytucji Unii Europejskiej. Z tego Trybunał Sprawiedliwości wyciąga bardzo daleko idące skutki. On nie interpretuje tej zasady jako włączenie do traktatu zasady dobrej wiary prawa międzynarodowego (pacta sunt servanda). Tutaj ta zasada oznacza coś więcej. Trybunał mówi, że ta zasada wiąże państwo, a więc wiąże wszystkie organy wewnątrz państwa, czyli te organy…
… dotyczące kompetencji dorozumianych to orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pewnych szkód poniesionych w służbie ONZ, gdzie MTS stwierdził, że organizacja międzynarodowa ma nie tylko te kompetencje, które zostały wprost wskazane w traktacie, ale również te, które są niezbędne w świetle celów, funkcji i kompetencji przyznanych organizacji w traktacie. Tak naprawdę Unia Europejska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz