Parlament Europejski - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parlament Europejski - opracowanie - strona 1 Parlament Europejski - opracowanie - strona 2 Parlament Europejski - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


PARLAMENT EUROPEJSKI Artykuł 14 TUE 1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji. 2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc. Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa w akapicie pierwszym. 3. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym. 4. Parlament Europejski wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium. Degresywna proporcjonalność oznacza, że liczba mandatów w PE przypadająca na dane państwo
członkowskie jest proporcjonalna do liczby jego ludności, ale zasada jest taka, że im ta liczba jest
większa, tym więcej obywateli przypada na jednego posła. S EKCJA 1 TFUE PARLAMENT EUROPEJSKI Artykuł 223 1. Parlament Europejski opracowuje projekt w celu ustanowienia przepisów niezbędnych do umożliwienia wybrania swoich członków w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich Państwach Członkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich Państw Członkowskich. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków, ustanawia niezbędne przepisy. Przepisy te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 2. Parlament Europejski, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady. 13 Artykuł 224 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą

(…)

… członkowskich Wspólnot. Nie istnieje
jedna ordynacja wyborcza do parlamentu, każdy kraj ma własne reguły liczenia głosów, ale przyjmuje się, że wszędzie
wybory odbywają się w tym samym terminie. Początkowo Parlament Europejski był organem konsultacyjnym nie
posiadającym żadnej realnej władzy. Po wejściu w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (1987), Traktatu z Maastricht
(1993) i Traktatu amsterdamskiego (1999…
… prawodawcze ma Rada Unii Europejskiej)
• procedura konsultacji
• procedura współpracy
procedura współdecydowania
• procedura akceptacji (zgody)
• uprawnienia budżetowe - Parlament zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego
wykonania
• uprawnienia kontrolne
• zatwierdzanie Komisji i jej przewodniczącego
• prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów)
• prawo zadawania pytań Komisarzom
• zwyczajowa możliwość zadawania pytań Radzie
• Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdania z działalności wspólnot oraz
systematycznego udzielania informacji na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa a
także współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
• Komisja ma obowiązek udzielania informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budżetu…
… administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek
organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego
swoje funkcje sądowe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada te skargi i sporządza
sprawozdanie na ich temat.
Zgodnie ze swoimi zadaniami Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza dochodzenia, które
uważa za uzasadnione, bądź z inicjatywy własnej, bądź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz