Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, Rada Europejska

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, Rada Europejska - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału jest następujący: uprawnienia rzecznika, mechanizm współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej i krajowych rzeczników, skład Rady Europejskiej, kryteria kopenhaskie, funkcje Rady Europejskiej, kompetencje Rady Europejskiej itp.
Notatka jest obszerna, jest zapisana na 14 stronach w formacie doc.

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej jest powoływany przez Parlament Europejski zawsze na początku kadencji nowego Parlamentu i razem z kadencją Parlamentu kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. W Unii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich jest z Parlamentem Europejskim bardzo ściśle związany m.in. dlatego, że on ma dużo mniejsze kompetencje do samodzielnego działania niż np. polski Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie ma prawa wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taką skargę może wnieść Parlament Europejski na podstawie ustaleń poczynionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich „jest uprawniony do przyjmowania od każdego obywatela Unii lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, skarg dotyczących przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów Unii Europejskiej, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości UE wykonującego swoje funkcje sądowe”. Przedmiot skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich jest zatem ograniczony i dotyczy tylko działań ze strony instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. W żadnym razie Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest uprawniony do podejmowania działań dotyczących państw członkowskich. Skargi na państwa członkowskie do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej są niedopuszczalne.
W praktyce wykształcił się pewien mechanizm współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej i krajowych rzeczników praw obywatelskich. Zawsze jest tak, że Rzecznik informuje, że sprawa nie należy do jego kompetencji, jeżeli obejmuje skargi przeciwko państwom członkowskim i wskazuje, iż należy się w takiej sytuacji zgłosić do krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Może też Rzecznik, jeżeli w ten sposób przebiega współpraca między Rzecznikiem Praw Obywatelskich Unii a rzecznikami krajowymi, przekazać sprawę właściwemu rzecznikowi. Jeżeli taka skarga wpłynie do Rzecznika Praw Obywatelskich, to Rzecznik przeprowadza badania, określa to traktat, czyli informuje instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii, której skarga dotyczy. Pozwala jej się ustosunkować do zarzutów, które są przedstawione w skardze i bada, czy rzeczywiście doszło do przypadku niewłaściwego administrowania. Po zakończeniu dochodzenia Rzecznik sporządza sprawozdanie, które jest przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu. Co roku Rzecznik przedstawia sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu. Ewentualne podjęcie działań prawnych należy w tym zakresie do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli to jest tego typu przykład - niewłaściwego administrowania - to Parlament Europejski może wnieść skargę albo na nieważność albo na bezczynność do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


(…)

… Europejskiej. Przedtem prezydencja obejmowała również przewodniczenie Radzie Europejskiej. To się wiązało z szeregiem problemów m.in. takich, że w poprzednim stanie prawnym było tak, że w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak również w III filarze, prezydencja pełniła także funkcje reprezentacyjne, czyli funkcje międzynarodowe, reprezentowała Unię na zewnątrz. Taka sytuacja, kiedy twarzą…
… pełni istotne funkcje w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tam programuje cały rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wydając w formie decyzji ogólne wytyczne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Decyzje Rady Europejskiej, które są podejmowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa mają przede wszystkim charakter polityczny, jednak z brzmienia traktatu nie można wykluczyć, że te decyzje mogą mieć również charakter prawnie wiążący. Traktat mówi, że decyzje Rady Europejskiej są następnie wykonywane przez wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i państwa członkowskie co oznacza, że te podmioty są tymi decyzjami związane.
Kompetencje Rady Europejskiej dotyczą procedury rewizji traktatów w zwykłej…
… prawodawczej ze strony państwa członkowskiego, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, to wówczas 255 głosów pozostaje bez zmian, ale głosy muszą pochodzić od 2/3 członków Rady. Ta procedura wtedy jest nieco trudniejsza. Te 255 głosów za to ok. 72% ogólnej liczby głosów w systemie głosów ważonych. Nie wystarczy 255 głosów za i większość państw członkowskich (2/3). W systemie nicejskim…
… jednak przez ministrów, którzy są członkami Rady. COREPER jest niezwykle ważny, ponieważ jest on też taką pępowiną łączącą państwa członkowskie i Unię Europejską. Stałe przedstawicielstwo jest odpowiedzialne za zapewnienie przepływu wszystkich dokumentów z Unii do państwa członkowskiego. W zależności od jakości pracy stałego przedstawicielstwa, w wielu przypadkach zależy możliwość realizowania pewnych interesów państw…
… jest niczym innym jak rozwiązaniem znanym z państw federalnych, gdzie jest dwuizbowy parlament, jeden organ parlamentarny pochodzi z wyborów bezpośrednich i reprezentuje całość federacji. W drugim organie federalnym mamy reprezentację części składowych. Tak jest w Niemczech: Bundestag i Bundesrat. W Unii Europejskiej do tej pory jednak tak nie jest. Sama legitymacja przedstawicieli w Radzie jest nieco…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz