Formy aktów prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy aktów prawnych - strona 1 Formy aktów prawnych - strona 2 Formy aktów prawnych - strona 3

Fragment notatki:


FORMY AKTÓW PRAWNYCH Rozporządzenie Rozporządzeni, jak podaje art. 288 TFUE ma zasięg ogólny, jest więc wiążące w całości i
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Wchodzi w życie po
opublikowaniu w Dz.U. UE w terminie przez nie wskazanym lub dwudziestego dnia od ogłoszenia. Art. 288: W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Rozporządzenie wywołuje wprost skutki prawne dla podmiotów, do których jest adresowane, toteż
44
brak jest transformacji lub jego inkorporacji do systemu prawnego państwa członkowskiego.
Ustanawia ono prawa i obowiązki dla osób fiz., które mogą być egzekwowane przez sądy krajowe.
Rozporządzenia mogą mieć, w zależności od procedury uchwalenia, charakter prawodawczy,
wykonawczy lub delegowany. Dyrektywa Adresatami dyrektywy są państwa członkowskie. Wiąże ona państwo, do którego jest skierowana,
w zakresie celów, które mogą być osiągnięte, pozostawiając władzom państwowym swobodę
wyboru środków i form ich realizacji. Zasadniczym celem dyrektywy jest harmonizacja,
koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa państw członkowskich. Dyrektywy mogą być
uchwalone w ramach procedury ustawodawczej lub też stanowić akt delegowany lub wykonawczy.
Wchodzą w życie w terminie w nich wskazanym lub dwudziestego dnia od dnia ogłoszenia. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Mechanizm funkcjonowania dyrektyw jest następujący: w ustanowionym przez nią terminie,
państwo członkowskie zobowiązane do urzeczywistnienia celów określonych jej dyspozycja
uchyla, zmienia lub tworzy nowe prawo wewnętrzne bądź powstrzymuje się od jego wydania, aby
w ten sposób wykonać dyrektywę. Zaniechanie implementacji lub też nieprawidłowa transpozycja
dyrektywy może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą państwa. Odpowiedzialność
państwa warunkowana jest wszak trzema przesłankami:
1. dyrektywa przyznaje prawa jednostce
2. treść tych uprawnień jest określona przez prawo unijne
3. między naruszeniem prawa a szkodą musi istnieć związek przyczynowy Decyzja Decyzja jest instrumentem wykonawczej funkcji Rady i Komisji, którym posługują się one
udzielając instrukcji czy zezwolenia adresatowi decyzji.

(…)

…, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły
prawnej związanej z ich stosowaniem lub nadużycia władzy.
Trybunał jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg wniesionych
przez Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny i Komitet Regionów, zmierzających do
zapewnienia ochrony ich prerogatyw.
Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w akapitach…
… w nich wskazanym lub dwudziestego dnia
od dnia ogłoszenia. Pozostałe decyzje nabierają mocy obowiązującej po notyfikacji przez strony.
Artykuł 263
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów ustawodawczych, aktów
Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków…

klauzuli traktatowej do ich wydania. Nie podlegają one sądowej kontroli legalności:
Art. 263 TFUE: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów ustawodawczych, aktów Rady,
Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego i
Rady Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje również
legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec
osób trzecich.
Zalecenie dochodzi do skutku z inicjatywy własnej organu uchwałodawczego, podczas gdy opinia
inspirowana jest zazwyczaj działalnością innego podmiotu w systemie instytucjonalnym
organizacji. Władnym do wydania zaleceń jest Rada, Komisja, Europejski Bank Centralny oraz TS.
Opinie…
… organizacyjnych zmierzające do wywarcia skutków prawnych wobec tych osób.
Skargi przewidziane w niniejszym artykule wnosi się w terminie dwóch miesięcy, stosownie do
45
przypadku, od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od
daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.
Artykuł 264
Jeżeli skarga jest zasadna, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka…
… wynika także z istoty decyzji, która
podobnie jak akt administracyjny powinna zobowiązywać lub upoważniać adresata do określonego
zachowania. Decyzja może zawierać zobowiązania pieniężne i stanowi wtedy tytuł egzekucyjny, a
jej wykonanie odbywa się zgodnie z procedurą cywilną danego państwa.
Zalecenia i opinie
Zalecenia i opinie nie mają charakteru wiążącego, czego konsekwencją jest brak szczególnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz