Porządek prawny Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porządek prawny Unii Europejskiej - strona 1 Porządek prawny Unii Europejskiej - strona 2 Porządek prawny Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


PORZĄDEK PRAWNY UE Źródła prawa UE Prawo pierwotne - traktaty założycielskie, ich uzupełnienie lub modyfikacja; stanowią je państwa
członkowskie Prawo wtórne - realizacja aktów prawa pierwotnego; uchwalają je organy UE; musi być zgodne z
prawem pierwotnym. Akty prawa wtórnego możemy podzielić na:
- akty prawa wiążące (prawodawcze - uchwalane w trybie zwykłej i specjalnej procedury
prawodawczej, i nie prawodawcze - akty delegowane, akty wykonawcze oraz tzw. akty „bez
przymiotnika”))
- akty prawa niewiążące (zalecenia Rady, KE oraz EBC oraz opinie wydawane przez
instytucje UE)
Akty prawa instytucjonalnego muszą być uzasadnione: Artykuł 296 TFUE Jeżeli Traktaty nie przewidują rodzaju przyjmowanego aktu, instytucje dokonują wyboru, jakiego rodzaju akt ma w danym przypadku zostać przyjęty, w poszanowaniu obowiązujących procedur oraz zasady proporcjonalności. Akty prawne są uzasadniane i odnoszą się do propozycji, inicjatyw, zaleceń, wniosków lub opinii przewidzianych w Traktatach. Rozpatrując projekt aktu ustawodawczego, Parlament Europejski i Rada powstrzymują się od przyjmowania aktów nieprzewidzianych przez procedurę ustawodawczą obowiązującą w danej dziedzinie. Artykuł 352 TFUE 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Jeżeli przepisy te są przyjmowane przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, stanowi 42 ona również jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. AKTY PRAWNE UE Akty prawodawcze Zgodnie z art. 289 ust. 3 TFUE, aktami prawodawczymi są rozporządzenia, dyrektywy i decyzje
przyjmowane w drodze procedury prawodawczej. Mamy dwie procedury:
- zwykłą - polegającą na przyjęciu aktu prawnego wspólnie przez PE i Radę na wniosek
Komisji
- specjalną - polegającą na przyjęciu aktu przez PE z udziałem Rady lub przez Radę z
udziałem PE z inicjatywy grupy państw członkowskich lub PE, na zlecenie EBC lub na
wniosek TS lub EBI. Akty nieprawodawcze Należą do nich m.in.: akty delegowane, wykonawcze, wiążące porozumienia instytucjonalne, akty
prawne przyjmowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, akty


(…)

… w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej nie jest właściwy w zakresie tych postanowień, z wyjątkiem właściwości do
kontrolowania przestrzegania artykułu 40 niniejszego Traktatu i do kontroli legalności niektórych
decyzji przewidzianych w artykule 275 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. W ramach zasad i celów swoich działań zewnętrznych Unia…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz