Parlament Europejski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Parlament Europejski - strona 1  Parlament Europejski - strona 2  Parlament Europejski - strona 3

Fragment notatki:

2. Parlament Europejski 2.1 . Wprowadzenie Skład , zasa d y wy boru, orga n izację w ewn ę trzn ą , kompetencje i zasady f un kcjonowa n ia Par l a m e nt u E u rope j skiego oraz status jego członków okre­ś l ają m . in . : art . 14 Traktatu o Un i i Europejskiej i ar t . 2 23 - 234 Trakta t u o funkcjo ­ nowaniu Unii Eur o pejskiej , Akt dot y cz ą c y wy bor ów pr z edsta w icieli do Parlamentu Europej s ki e go w powszechn y ch w y borach bezpo ś rednich, doł ą czony do decyzji R a dy 76 / 787 / EWWiS, EWG, Eu r a t om ( wraz ze z m ieniającą go decyzją Ra d y 2002 / 77 2 / WE ) , d y rektywa Rad y 93 / 109 / WE ustanawiaj ą ca s zczeg ó łowe warunki wy ko­n yw ania prawa gło s o w ania i kand y dowania w wy borach do Parlamentu Europejskiego przez ob yw atel i Un i i maj ą c y ch miejsce zamieszkania w państwie członkowskim , którego nie s ą ob yw atelami , reg ul a mi n Par l a m e n t u ( wy d. XVI z li pca 2004 r ., ostatnia wersja z gru d­n ia 2009 r . ), dec y zja Par l amentu 2005 / 684 / WE, Eur a tom w sprawie przyjęcia statut u posła do P arlamentu Europej s kiego . W Polsce zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego określa ustawa z 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Instytucja ta istnieje od czasu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, początkowo pod nazwą Wspólnego Zgromadzenia , potem, od 1958 r., na mocy Konwencji o niektórych wspólnych organach Wspólnot Europejskich, jako jedno Zgromadzenie Parlamentarne dla trzech Wspólnot . Oficjalnie otrzymała nazwę Parlamentu Europejskiego na mocy Jednolitego Aktu Eu­ropejskiego z 1986 r. Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu , gdzie w trakcie rocznej sesji odbywa się 12 posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Do­datkowe posiedzenia plenarne mają miejsce w Brukseli. Komisje parlamentar­ne obradują w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego i jego służby znajdują się w Luksemburgu. 2.2. Skład i status członków Parlament Europejski składa się z przedstawicieli narodów państw należą ­ cych do Wspólnoty . Pierwotnie w jego skład wchodzili delegaci z parlamentów krajowych . Na mocy Aktu z 1976 r. deputowani są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich . Pierwsze wybory odbyły się w 1979 r. Zgodnie z art. 14 Traktatu z Lizbony liczba członków Parlamentu "nie prze­kracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkow­skiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc". Parlament kadencji 2009-2014 był jednak wybierany jeszcze zgodnie z za

(…)

… także sprawozdanie oceniające finanse Unii, co trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawo­zdanie w sprawie stosowania postanowień traktatu dotyczących praw obywatelskich, Europejski Bank Centralny kieruje do Parlamentu sprawozdanie rocz­ne z działalności Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i w sprawie polityki pieniężnej za rok poprzedni i rok bieżący, Rzecznik Praw Obywatelskich…
… przyjęty większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą większość członków Parlamentu Europejskiego, to członkowie Komisji kolektywnie rezygnują ze swoich funkcji, a Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa rezygnuje z pełnienia funkcji w ramach Komisji. 2.4.3.6. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Parlament Europejski ma prawo wszczęcia…
… taki zamiar. Rozporządzenie wyraźnie zakazuje partii politycznej na poziomie europej­skim przyjmowania darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parlamencie Europejskim, co także wskazuje na odrębność grup politycz­nych w Parlamencie i partii politycznych na poziomie europejskim. 2.3.5. Komisje parlamentarne Prace w Parlamencie Europejskim toczą się w komisjach parlamentar­nych. Posłowie są przydzielani do komisji stałych, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Skład polityczny komisji stanowi odzwierciedlenie składu Parla­mentu. Wybór członków komisji następuje podczas pierwszej sesji miesięcznej nowo wybranego Parlamentu oraz ponownie po upływie dwóch i pół roku. Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli, a ich obrady są jawne. W komisjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz