INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - KOMISJA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - KOMISJA - strona 1 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ - KOMISJA - strona 2

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA - art. 17-18 TUE oraz 244-250 TfUE
Komisja składa się z 27 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sprawującego urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. polityki zagranicznych i bezpieczeństwa. Wszyscy członkowie wybierani są na 5 letnią kadencję. Tryb wyboru komisji jest nader złożony i obejmuje 5 etapów:
desygnacja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przez Radę Europejką na zasadzie konsensu;
wybór przez Parlament przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów traktatowej liczby posłów;
wskazanie przez państwa członkowskie kandydatów na Komisarzy w porozumieniu z przewodniczącym;
wybór komisarzy przez Parlament Europejski;
nominalne zatwierdzenie całej Komisji przez Radę Europejską.
Komisja Europejska działa pod politycznym przewodnictwem przewodniczącego, lecz decyzję podejmuje na zasadzie kolegialności, większością bezwzględną. Przewodniczący nie może bezpośrednio kierować pracami komisarzy. Należy zaakcentować, że w przeciwieństwie do Rady Komisja i Komisarze mają wyrażać partykularny interes Unii stąd nie mogą przyjmować dyrektyw, wskazówek rządów państw z których pochodzą. Obowiązuje ich bezwzględny zakaz prowadzenia działalności zawodowej, zarobkowej czy niezarobkowej oraz nakaz bezstronności (art. 245 TfUE).
Utrata stanowiska przez Komisarza przed upływem kadencji następuje w skutek:
zrzeczenia się;
żądania przewodniczącego popartego uchwałą większości Komisji;
orzeczenia TS stwierdzającego naruszenie zakazów traktatowych;
w skutek uchwalenia wotum nieufności całej Komisji przez Parlament Europejski. Aparat administracyjny Komisji obejmuje:
sekretariat generalny;
dyrekcje generalne - każdy komisarz nadzoruje przynajmniej jedną dyrekcję;
8 służb funkcjonalnych;
Osoby zatrudnione w administracji mają status urzędników służby cywilnej (ok. 30 tys. osób).
Funkcje i podstawowe kompetencje Komisji: Funkcja reprezentacyjna w odniesieniu do prawa dyplomatycznego w odniesieniu do innych podmiotów prawa międzynarodowego. UE po TL uzyskała nie tylko osobowość prawną ale i zdolność traktatową oraz prawo legacji. Funkcja wykonawczo-zarządzająca w odniesieniu do budżetu; Funkcja prowadzenia polityki na podstawie ustaleń Rady i Rady Europejskiej; Funkcja inicjatywy prawodawczej . W większości dziedzin byłego tzw. I filaru (Unia gospodarczo-walutowa) wyłączność inicjatywy prawodawczej przysługuje Komisji. W wielu przypadkach zmiana przedłożenia legislacyjnego Komisji przez Radę wymaga jednomyślności Rady. Funkcja prawodawcza

(…)

… decyzje, zalecenia i opinię. Należy ją łącznie rozpatrywać (analizować) z najbardziej swoistą znamienną dla Komisji funkcją, tj. funkcją tzw. strażnika traktatów. Funkcja ta dowodzi, że pomiędzy Radą, Parlamentem a Komisją nie ma zależności hierarchicznej, przyjmuje się podział zadań wg formuły komplementarności. Stąd wobec systemu instytucjonalnego UE doktryna przyjmuje zasadę równowagi instytucjonalnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz