Komisja Europejska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska - wykład - strona 1 Komisja Europejska - wykład - strona 2 Komisja Europejska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KOMISJA EUROPEJSKA (European Commission) - Bruksela Powstanie: Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich (Rzymskie - o Wspólnocie Europejskiej i EURATOM-ie) nazywają ją po prostu Komisją. Traktat Paryski (o EWWiS) określił ją „Wysoką Władzą”. Po wejściu Traktatu z Maastricht Komisja na mocy decyzji własnej - przybrała nazwę Komisji Europejskiej. Komisja wspólna dla wszystkich organizacji, działa od 1 lipca 1967 r., kiedy to weszła w życie konwencja o fuzji. Komisja działa na podstawie Traktatu (zwłaszcza art. 211-219) oraz Regulaminu Komisji z 18.09.1999 r. Funkcje, uprawnienia i zadania: Uprawnienia i obowiązki Komisji Europejskiej wynikają z art. 155 Traktatu o WE. Zgodnie z zapisem tego artykułu Komisja:
- inicjuje proces prawotwórczy we Wspólnotach,
- ma prawo wydawania aktów prawnych, będących przepisami wykonawczymi do rozporządzeń Rady UE, lub też działając w granicach własnych kompetencji,
- sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień traktatów i decyzji podjętych przez organy Wspólnot (tzw. funkcja strażnika traktatów).
- prowadzi bieżącą politykę,
- pełni funkcję stymulacyjną,
- pełni funkcję międzynarodową.
Komisja europejska zarządza na co dzień Wspólnotami Europejskimi i administruje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim pięcioma głównymi funduszami wspólnotowymi: Europejskim Funduszem Socjalnym, Europejskim Funduszem Rozwoju, Europejskim Funduszem Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Spójności.
Inicjatywa prawotwórcza Komisji Europejskiej: Komisja posiada wyłączne prawo do inicjatywy prawotwórczej. Prawo to wynika z brzmienia artykułów, które stanowią, iż Rada UE podejmuje decyzje na wniosek Komisji, brak takiego wniosku uniemożliwia Radzie działanie. Rada może zażądać od Komisji podjęcia określonych działań, kierując do niej swe postulaty. Komisja od takich działań nie może się uchylić. Komisja zatem może być „przymuszona” do inicjatywy prawotwórczej. Niewywiązanie się Komisji z obowiązku przedłożenia wniosku Radzie może być przedmiotem skargi Rady lub Parlamentu do Trybunału Sprawiedliwości. Do chwili ostatecznego podjęcia decyzji przez Radę, w każdym stadium procesu decyzyjnego Komisja może przedstawiony wniosek modyfikować, aż do uzyskania możliwej do przyjęcia przez wszystkich akceptacji. Działania Komisji muszą być zawsze zgodne z interesami Wspólnot, a zatem nie może ona samodzielnie określać swoich zadań. Proces legislacyjny w zdecydowanej większości przypadków zaczyna się od propozycji Komisji. Opracowując swe propozycje Komisja stawia przed sobą 3 zadania :


(…)

… decyzji Rady. Jest więc również organem kolegialnym i jednolitym. Komisja ma charakter ponadnarodowy. W skład jej wchodzą nie delegaci państw członkowskich, lecz funkcjonariusze międzynarodowi - wypełniają oni swoje obowiązki niezależnie od państw oraz w interesie Wspólnot, a nie państw członkowskich. Mogą być nimi tylko obywatele państw członkowskich. Komisja jest organem kadencyjnym - trwa 5 lat.
W Nicei w grudniu 2000 r. uzgodniono Traktat Nicejski. Na jego mocy, począwszy od 1 stycznia 2005 r. każde państwo członkowskie UE będzie desygnować do Komisji jednego swego obywatela. Tak będzie do czasu, kiedy do UE przystąpi 11 nowych państw. Po przystąpieniu do UE kolejnego, 27 państwa, Rada UE ograniczy liczbę komisarzy do mniejszej niż liczba państw członkowskich, wprowadzając w Komisji system…
… jako kolegium są oni aprobowani przez Parlament Europejski. Ostatnim etapem jest formalna nominacja komisarzy na mocy wspólnej zgody państw członkowskich wyrażonej w formie decyzji.
Komisja jako organ kolegialny może być en bloc złożona z urzędu. Tego może dokonać Parlament Europejski, który może uchwalić wotum nieufności dla Komisji. Jak dotąd takie wotum nie zostało uchwalone.
Komisarz jest osobą niezależną…
… wiceprzewodniczących. Status przewodniczącego - dobiera sobie w porozumieniu z rządami państw członkowskich kandydatów na komisarzy. Staje się szefem politycznym Komisji. Reprezentuje Komisję na zewnątrz. Przydziela zakres zadań komisarzom, a także ustanawia grupy robocze złożone z członków komisji i mianuje ich przewodniczących. Zwołuje posiedzenia Komisji. On również przygotowuje przy pomocy Sekretarza Generalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz