Akty delegowane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty delegowane - wykład - strona 1 Akty delegowane - wykład - strona 2 Akty delegowane - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia nr 8 16.04.2010
Akty delegowane - akty nieustawodawcze o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego wydawane przez komisję europejską na podstawie upoważnienia zawartego w kacie ustawodawczym. Parlament i rada sprawują nadzór nad wydawaniem przez komisję aktów delegowanych tzn. mogą zdecydować o odwołaniu przekazanych uprawnień albo też mogą uzależnić wejście w Zycie danego aktu delegowanego od braku sprzeciwu parlamentu lub rady w terminie określonym przez akt ustawodawczy. Akty delegowane przyjmują formę rozporządzeń delegowanych, dyrektyw i decyzji delegowanych w komisji europejskiej.
Akty wykonawcze - to akty wydawane przez komisję europejską, przyjmują formę rozporządzeń wykonawczych, dyrektyw wykonawczych i decyzji wykonawczych komisji europejskich. Wykonywanie prawa przez komisje europejską w tym zakresie poddawane jest kontroli przez państwa członkowskie. Forma tej kontroli to praca w specjalnych komitetach nazywana komitologią. 5. System instytucjonalny UE
Specyfika współpracy europejskiej przejawia się najbardziej w jej instytucjach. Istnieje dwoistość:
zespół funkcjonowania powiązanych ze sobą norm prawnych
organ- wyodrębnienie, publiczna struktura organizacji
Specyfika instytucji UE wiąże się ze swoistym charakterem UE jako związku państw utworzonego i rozbudowanego w celu wspólnego kształtowania ich politycznego i gospodarczego rozwoju. Struktura polityczna UE odbiega znaczącą od rozwiązań jakie spotykamy w poszczególnych krajach członkowskich. Jest ona także odmienna od zasad obowiązujących w OM. Kraje członkowskie są suwerenne, ale w procesie integracji przenoszą swoje suwerenne kompetencje na szczebel ponadnarodowy. Są one wykorzystywane przez instytucje Unii. W systemie politycznym UE nie obowiązuje znany w systemach politycznych państw członkowskich podział władzy. W UE kompetencje z wyjątkiem jurysdykcji nie są rozdzielone na poszczególne instytucje, ale przysługują różnym organom spójnie, np. legislatywa, która odbywa się z udziałem Komisji Europejskie, Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.
Typologia instytucji europejskich:
Utworzone w latach 50 XX w 3 wspólnoty EWWiS, EWG, Euratom posiadały własne systemy instytucjonalne. Traktat o fuzji z (1967) połączył instytucje wspólnotowe. W ten sposób każda z nich stała się organem 3 wspólnot w I filarze. Od tego czasu organy wspólnot są organami UE. Zaliczamy do nich Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny. Są różne kryteria podziału instytucji UE, ale 2 z nich są istotne:


(…)


19 lat-> Austria
21 lat-> Belgia, Grecja, Irlandia, Luksemburg oraz Wielka Brytania
23 lata-> Francja
25 lat-> Włochy
W 4 ordynacjach wprowadzono próg wyborczy:
Austria i …..-> 4 %
RFN i Francji → 5 %
Liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wzrastała wraz z kolejnymi rozszerzeniami WE. W 1952 wynosiła ona 78 osób. Po przystąpieniu WB, IRL, Danii (1973) wynosiła 198. A po pierwszych wyborach…
… i Luksemburg → 6
Malta → 5
Zgodnie z postanowieniami traktatu nicejskiego 50 deputowanych dla PL, a zapasy traktatu obejmuje 27 państw podczas kadencji 2004-2009 zastosowano przepisy przejściowe 25 państw bez Rumunii i Bułgarii, przysługując wówczas PL 54 miejsc w PE.
Parlament Europejski w traktacie z Lizbony → wzmacnianie PE, zwiększa też wpływ jaki wywierają na funkcjonowanie UE, zarówno obywatelom…
… uprawnień parlamentu leży istniejąca już procedura współdecydowania w Radzie Ministrów w wielu dziedzinach zwłaszcza w zakresie jednolitego rynku europejskiego jak również ochrony środowiska, transportu i polityki rozwoju.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz