Socjologia ogólna - strona 4

note /search

Czas i klasa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Zygmunt Bauman Czas i klasa „Firma należy do ludzi, którzy w nią inwestują, a nie do jej pracowników, dostawców czy miejscowości, w której się mieści” - Albert Dunlap Pracownicy, dostawcy, rzecznicy wspólnoty terytorialnej nie mają nic do powiedzenia jeśli chodzi o decyzje podejmowane przez lu...

Socjologia ogólna - dyfuzja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

R. Linton, Dyfuzja -dyfuzja to przenoszenie elementów kultury z jednego społeczeństwa do drugiego -konkretna kultura ukierunkowuje i ogranicza wysiłki wynalazcy → w ramach każdego społeczeństwa lub spójnej grupy jest mało wynalazków → szybki rozwój kultury ludzkiej zawdzięczamy zdolności społecze...

Główne nurty filozofii współczesnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2408

A. Miś, "Filozofia współczesna. Główne nurty." - "Dekonstrukcjonizm Jacquesa Derridy": DYREKTYWA humanizmu - przekonanie, że człowiek jest najwyższą wartością i że dobru człowieka, jego szczęściu i rozwojowi wszystko powinno być podporządkowane (traktowanie pewnej formy ludzki...

Socjologia ogólna - Giddens

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3087

A.Giddens „Socjologia” 1 . Globalizacja - proces oznaczający zacieśnienie stosunków i wzrost współzależności w skali świata - budzi najżywsze zainteresowanie współczesnych socjologów. Globalizacja oznacza, że świat, w który żyjemy, to w coraz większym stopniu „jeden świat", gdzie inni odczuw...

Socjologia ogólna - globalizacja (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki „Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie” Globalizacja traktowana jest jako: tendencja w polityce zagranicznej (rozwój państwa na płaszczyźnie geograficznej tendencja rozwoju stosunków międzynarodowych, które osiągają ogólnoświatowy p...

Socjologia ogóolna - globalizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Pojecie globalizacji Globalizacja to proces zagęszczania się różnorodnych związków i odzialywan w skali światowej, który polega na tym ze globalne przepływy w obrocie kapitałowym, towarowym, ludzkim, informacyjnym, ulęgają wzmożonej intensyfikacji, w efekcie radykalnie wzrasta podatność poszczegó...

Grupy i zbiorowości społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

Grupy i zbiorowości społeczne W grupie społecznej występuje więź społeczna, która tworzy się na podstawie interakcji. WIĘŹ SPOŁECZNA obejmuje zarówno elementy scalające (scalające), jak i konfliktogenne (indywidualne cechy osobowoś...

Grupy społeczne 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

GRUPY SPOŁECZNE ZBIÓR SPOŁECZNY - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadane cechy. Zbiory wyróżnia się na po d stawie kategorii społecznych np. : c ec h somatycznych ( wygląd) zawodu wieku ...

Grupy społeczne 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

GRUPA SPOŁECZNA Grupa społeczna - w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujeciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą w celu zaspokajania własnych potrzeb i osiągania celów. W socjologii pojęcie to jest u...

Grupy społeczne i ich typologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

GRUPY SPOŁECZNE I ICH TYPOLOGIA J. Szczepański -,,Elementarne pojęcia socjologii'' Zbiór społeczny -ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora bez ze względu czy ludzie ci wiedzą o posiadaniu tej cechy. Kategorie społeczne-cechy ważne dla życia społecznego za pom...