Socjologia ogólna - Giddens

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia ogólna - Giddens  - strona 1 Socjologia ogólna - Giddens  - strona 2

Fragment notatki:


A.Giddens „Socjologia” 1 . Globalizacja - proces oznaczający zacieśnienie stosunków i wzrost współzależności w skali świata - budzi najżywsze zainteresowanie współczesnych socjologów. Globalizacja oznacza, że świat, w który żyjemy, to w coraz większym stopniu „jeden świat", gdzie inni odczuwają skutki naszych działań, a my odczuwamy problemy globalne. Globalizacja to nie tylko przemiany systemów globalnych, ale także zmiany zachodzące w życiu codziennym ludzi we wszystkich krajach świata, zarówno biednyc h, jak i bogatych. 2. Często przedstawia się globalizację jako zjawisko ekonomiczne, ale jest to pogląd zbyt uproszczony. Zjawisko globalizacji jest wypadkową procesów politycznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych. Składają się na nie przede wszystkim postępy technik informacyjnych i komunikacyjnych, które zwiększyły szybkość i zasięg interakcji międzyludzkich na całym świecie. 3. Na wzrost globalizacji składa się szereg czynników. Po pierwsze, zakończenie zimnej wojny i upadek sowieckiego komunizmu oraz rozwój międzynarodowych i regionalnych form sprawowania władzy przyczyniły się do zbliżenia poszczególnych krajów. Po drugie, rozpowszechnienie technik informacyjnych ułatwiło przepływ informacji w skali globu i poszerzyło światopoglądy. Po trzecie, rozrosły się i nabrały znaczenia korporacje ponadnarodowe, tworząc sieci produkcji i konsumpcji, które oplatają świat i wiążą ze sobą jego rynki gospodarcze. 4. Globalizacja jest przedmiotem gorących sporów. Sceptycy uważają, że przecenia się jej znaczenie i że istniejące współcześnie współzależności mają swoje odpowiedniki w przeszłości. Niektórzy sceptycy zwracają ponadto uwagę na narastające w ramach największych grup finansowych i handlowych zjawisko regionalizacji. Stanowisko hiperglobalistów jest zgoła przeciwne. Ich zdaniem globalizacja jest rzeczywistą, a przy tym potężną siłą, która może całkowicie zredukować znaczenie rządów państw narodowych. W opinii trzeciej grupy, zwolenników koncepcji transformacji, globalizacja przekształca wiele aspektów istniejącego porządku światowego, w tym gospodarkę, politykę i stosunki społeczne, ale stare wzory nie znikają. Zgodnie z tym poglądem globalizacja jest pełnym sprzeczności procesem, na który składają się liczne wielokierunkowe, a niekiedy przeciwstawne, oddziaływania. 5. Globalizacja nie ogranicza się do wielkich systemów globalnych. Jej skutki odczuwamy także w naszym życiu osobistym, w naszym sposobie myślenia o sobie i o naszych relacjach z innymi. Globalizacja poprzez bezosobowe środki przekazu i Internet, jak również dzięki kontaktom osobistym z mieszkańcami innych krajów i przedstawicielami innych kultur wywiera wpływ na nasze bezpośrednie otoczenie i życie prywatne. 6. Globalizacja jest procesem otwartym i uwikłanym w wewnętrzne sprzeczności -trudno przewidzieć i kontrolować jej skutki. Globalizacja stawia nas wobec nowych form ryzyka, różnych od tych, z jakimi ludzie mieli dotąd do czynienia. Ryzyko zewnętrzne odnosi się do niebezpieczeństw, jakie niesie sama n

(…)

… woli gwałtownie zmieniającego się świata społecznego może okazać się największym wyzwaniem XXI wieku.
Rewolucja to obalenie istniejącego porządku politycznego przez masy, z użyciem sily. Natomiast ruchy społeczne są zbiorową próbą forsowania grupowych interesów poprzez współpracę poza sferą ustanowionych instytucji. Pojęcie „nowe ruchy społeczne" odnosi się do kategorii ruchów społecznych, które zaczęły powstawać w latach sześćdziesiątych jako reakcja na nowe formy ryzyka. W przeciwieństwie do dawniejszych ruchów społecznych nowe ruchy to nie zorientowane na zysk, prowadzone w jednej określonej sprawie kampanie, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich klas społecznych. Techniki informacyjne stały się ważnym narzędziem organizacji nowych ruchów społecznych.

… tego poglądu twierdzą jednak, że międzynarodowe formacje handlowe, jak Światowa Organizacja Handlu, sprzyjają jedynie interesom najbogatszych państw i nie zważają na potrzeby krajów rozwijających się. Ich zdaniem regulacje handlowe, zamiast dbać wyłącznie o powiększenie zysków wielkich korporacji, powinny przede wszystkim chronić prawa człowieka, prawa pracy, środowisko i gospodarki narodowe.
9. Globalizacja…
… są narażone na jego skutki (jak globalne ocieplenie) wynikające z naszej ingerencji w środowisko naturalne.
7. Globalizacja postępuje gwałtownie, ale nierównomiernie. Charakteryzuje ją rosnący rozziew między najbogatszymi a najbiedniejszymi krajami świata. Majątek, dochód, zasoby i konsumpcja światowa są skupione w krajach rozwiniętych, podczas gdy większość krajów rozwijających się zmaga się z ubóstwem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz