Socjologia ogólna

note /search

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2849

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja socjologii, teorie socjologii, socjologia- psuchologia, socjologia - nauki poliyczne, funkcje socjologii. (…) … państwowej, dystrybucja władzy, ogólne problemy filozofii społecznej i politycznej). Działy badań i zakresy teorii ogólnych...

Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja - jego przyczyny

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3073

PRZYCZYNY BEZROBOCIA pojawienie się tzw. „bezrobocia ukrytego” spadek produkcji przemysłowej postawy ludzi niedostosowanie poziomu i struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy negatywna polityka socjalna FAZY EMOCJONALNE PO ...

Bezrobocie jako problem społeczny- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1491

Bezrobocie, jako problem społeczny. Słownik socjologiczny podaje nam definicje kilku rodzajów bezrobocia: bezrobociesytuacja społeczna, w której podaż osób chcących pracować przewyższa popyt na pracowników oraz rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarki, skąd pewna liczba ludzi pozostaje bez pracy l...

Błuszkowski - struktura społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1911

TEMAT 6 „STRUKTURA SPOŁECZNA” JAN BŁUSZKOWSKI „STRUKTURA SPOŁECZNA” I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, POJĘCIA I TWIERDZENIA TEORII STRUKTURY SPOŁECZNEJ. Definicja struktury społecznej w najszerszym znaczeniu strukturą zwiemy zbiór elementów oraz system relacji między nimi w węższym znaczeniu struktura t...

Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego wewspó_czesnym...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2366

„Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie” - A. Bógdał - Brzezińska, M. F. Gawrycki, Warszawa 2003, rozdz.1 - Wyzwania i zagrożenia współczesnych procesów globalizacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, s.14 - 42. 1. Globalizacja i jej wpływ na sytuację ...

Socjologia - struktura społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2527

Temat 8. SRUKTURA SPOŁECZNA Społeczeństwo morficzne - posiadające wyraźną strukturę Społeczeństwo amorficzne - posiadające strukturę szczątkową Struktura społeczna - zbiór elementów oraz układów zależności między nimi w obrębie danego społeczeństwa. Kształt struktury zależy od tego, jakie jest ...

Czym jest socjologia - wykład 1 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2107

Czym jest socjologia? Socjologia jest różnorodna i wielowymiarowa. Socjologia: - nauka społeczna, ma to konsekwencje dla wzorców poznania społecznego; - traktuje o wszelkich rodzajach i formach ludzkiej aktywności, zakładamy, że każde działanie, jest działaniem społecznym, ale również o uwarunko...

Historyczny rozwój refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem - wykład...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Historyczny rozwój refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem. Względnie istotna i metodyczna refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem pojawiła się w starożytnej Grecji, Chinach, Indiach, Egipcie i Mezopotamii. Jednak grecka była najbardziej systematyczna oraz wyraźnie wyodrębniała sferę społeczną...

Metody badań socjologicznych - wykład 1 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2975

Metody badań socjologicznych Zastosowane w badaniach społecznych metody mają zasadnicze znaczenie. Określony metody pozwalają badać w sposób usystematyzowany. Metoda daje możliwość zdobywania wiedzy o społeczeństwie. Metoda badawcza to zalecany i/lub faktycznie stosowany w danej nauce ogólny schem...

Społeczeństwo - wykład 1 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Społeczeństwo. Termin rzadko rozważany i definiowany w nauce socjologicznej. Jest trudny temat i trudne pojęcie. Giddens w swojej książce opisuje socjologiczne spojrzenie na świat społeczny. Terminu „społeczeństwo” używa się przeważnie w rozumieniu potocznym.