Społeczeństwo - wykład 1 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo - wykład 1 semestr - strona 1 Społeczeństwo - wykład 1 semestr - strona 2

Fragment notatki:

Społeczeństwo.
Termin rzadko rozważany i definiowany w nauce socjologicznej. Jest trudny temat i trudne pojęcie. Giddens w swojej książce opisuje socjologiczne spojrzenie na świat społeczny. Terminu „społeczeństwo” używa się przeważnie w rozumieniu potocznym. Społeczeństwo globalne - w tym rozumieniu społeczeństwo zamknięte w pewną całość, zawierające wszystkie relacje społeczne. Grupa ludzi połączona określonymi więziami: narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, historyczne, zamieszkująca pewne terytorium, będąca obywatelami określonego państwa.
Termin niedookreślony.
Społeczeństwo z dodanymi określnikami, charakterystyka typu społeczeństwa. Mamy określniki czasowe, określające charakter kulturowo-cywilizacyjny, dotyczące usytuowania przestrzennego, opisujące dominujący styl działania (np. społ. demokratyczne, obywatelskie, kapitalistyczne). Wyodrębnianie pewnych charakterystycznych cech, ale nie społeczeństwa jako takiego, całego, ale konkretnego. Jednak takie rozumienie nie będzie uwzględniało aspektu mikrosocjologiczne, opisuje tylko wielkie zbiorowości. Pomija się w tym rozumieniu funkcjonowanie małych grup oraz jednostek i ich interakcji.
Utożsamianie społeczeństwa z pewnym układem pozycji, relacje pomiędzy jednostkami i grupami. Traktowanie jako struktury stałej, sztywnej, ale zdolnej do reprodukcji, odtwarzania się. Struktura pozostanie takie sama, zmieniają się elementy. Wymiennymi kategoriami stają: społeczeństwo, struktura społeczna i organizacji społeczna. To rozumienie odrywa od konkretnych desygnatów, jest bardziej abstrakcyjne. Ponadto, struktura społeczna jest przypisana wszystkim grupom, bez względu na wielkość. Mamy tu jednak do czynienia ze społeczeństwem jako sztywnym tworem, z możliwością narzucania jednostkom ograniczeń. Ograniczenie w swobodzie działania następuję na drodze przypisywania jednostkom ról i pozycji. Umieszczanie ludzi w ramy relacji z innymi, związane także z pozycjami społecznymi, jakie zajmują. Narzucenie pewnych wymogów działania. Wymogi narzucone zewnętrznie. Rozumienie to wywodzi się od Emila Durkheim'a - twórca koncepcji faktów społecznych. Pojęcie abstrakcyjne, oderwane od konkretnych społeczeństw i konkretnych jednostek, w nim uczestniczących. Przestaje obejmować tylko wielkie zbiorowości. Wadą tej koncepcji jest jej statyczność, społeczeństwo jest postrzegane jako spetryfikowana struktura.
Nie da się określić społeczeństwa za pomocą jednej miary, jednego zdania. Społeczeństwo jest wielowymiarowe, toczy na różnych torach, dzieje się w wielu wymiarach i poziomach. Społeczeństwo wg Sztompki:
- jako wielość jednostek (poziom demograficzny);
- jako pewnego rodzaju więź pomiędzy jednostkami, pewna wspólnota przekonań, poczucie przynależności do jakiejś grupy, więź z grupą, wprowadzająca spoistość tej grupy (poziom grupowy);


(…)

…:
jest autonomicznym bytem, istniejącym w szerszej czasoprzestrzeni, w której sąsiaduje ono z innymi, równie autonomicznymi jednostkami (innymi społeczeństwami); społeczeństwo jest to grupa ludzi określona historycznie i doświadczeniowo; życie i egzystencja tych ludzi zorganizowane są w odniesieniu do konkretnego terytorium, które zazwyczaj określają jako swoją kolebkę; dzieląc pewną kulturę materialną i normatywną wnoszą wymiar czasu przeszłego do swych codziennych doświadczeń; aczkolwiek ich kulturalna produkcja ma miejsce w wymiarze czasu teraźniejszego, to odtwarzając ją codziennie ludzie ci na ogół powołują się na wyłączność i kulturową unikalność swej historycznej tradycji; codzienna działalność ekonomiczna, polityczna i kulturalna powoduje, iż są oni pochłonięci procesem stawania się, a stawając się tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz