Struktura społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura społeczna-opracowanie - strona 1 Struktura społeczna-opracowanie - strona 2 Struktura społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

J. Błuszkowski, Struktura społeczna
SPOŁECZEŃSTWO → jest zbiorowością ludzi stanowiącą względnie autonomiczną i zamkniętą całość, wyodrębnioną na zasadzie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej
Społeczeństwo:
morficzne - społeczeństwo zbudowane z elementów posiadających swój kształt, funkcje i strukturę
amorficzne - społeczeństwo względnie jednolite, pozbawione struktury lub mające strukturę szczątkową.
STRUKTURA SPOŁECZNA → system stosunków, który daje sprowadzić się do trzech kategorii: stosunków zależności wzajemnych wynikających ze społecznego podziału pracy i funkcji, stosunków zależności jednostronnych wynikających z grupowych przywilejów i upośledzeń oraz stosunków hierarchii i gradacji
struktura społeczna może być w różnym stopniu sformalizowana (uregulowana przez system prawny) i zinstytucjonalizowana (chroniona przez instytucje społeczne)
struktura społeczna to zbiór segmentów, których składa się społeczeństwo oraz układ zależności zachodzących między nimi
struktura społeczna stanowi niezbędną formę istnienia i konieczny warunek normalnego funkcjonowania współczesnych społeczeństw, pozbawienie struktury prowadziłoby je do dezintegracji i upadku, bez struktury nie byłoby ani życia codziennego, ani ciągłości i trwałości społeczeństwa
Czynniki kształtujące strukturę społeczną:
poziom rozwoju ekonomicznego
społeczny podział pracy zasoby siły roboczej
stosunki własnościowe
proporcje między sektorami gospodarki
Dwa sposoby rozumienia pojęcia struktury:
rzeczowe - struktura jest zbiorem elementów wyizolowanych z otoczenia
atrybutywne - struktura jako zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych
Podział struktury społecznej:
MAKROSTRUKTURA → jest cechą społeczeństwa globalnego i wielkich struktur społecznych. Makrostrukturę tworzą klasy i warstwy społeczne, grupy społeczno - zawodowe, wielkie społeczności terytorialne, grupy wyznaniowe, naród, państwo oraz wzajemne zależności między nimi. Całości te mają charakter złożony, obejmując wiele poziomów organizacyjnych i szczebli zależności między różnymi rodzajami grup i instytucji społecznych
MIKROSTRUKTURA → jest właściwością małych grup społecznych tworzących ponadindywidualne całości typu wspólnot rodzinnych, przyjacielskich i towarzyskich. Małe struktury społeczne oparte są na interakcjach bezpośrednich zachodzących między ich członkami. Cechą konstytutywną małych grup jest więź osobista i bezpośrednie oddziaływanie na siebie członków. Diady - związki dwuosobowe mające duże znaczenie w procesie tworzenia się grup


(…)

…, uprawnienia, obyczaje, sposoby życia itp.)
społeczny - wynika z dwóch poprzednich, kręgi społeczne - znajomości
symboliczny - umiejętność posługiwania się symbolami, aby uprawomocnić te poprzednie kapitały
Posiadanie tych kapitałów warunkuje istnienie klas społecznych, w ramach których występują fakcje: (w obrębie klasy niższej, średniej lub wyższej)
dominująca
pośrednia
zdominowana (duży kapitał kulturowy
… się stan anomii
ANOMIA → chaosu społeczno - kulturowy, spowodowany zanikiem norm w danej strukturze
R. K. Merton wyróżnił 5 typów indywidualnego przystosowania: na podstawie analizy funkcjonalnej stosunków między jednostką i społeczeństwem KONFORMIZM → zapewnia równowagę i ciągłość społeczeństwa, zorientowany jest na podstawowe wartości społeczne
INNOWACJA → spowodowana jest szybkim dążeniem jednostki…
… jest elementem konfliktowej teorii społeczeństwa, teoria ta ujmuje strukturę społeczną jako formę organizacji utrzymywanej przez przymus, konfliktowy charakter ma marksistowska koncepcja struktury klasowej społeczeństwa - Karol Marks utrzymywał, że między klasą posiadającą środki produkcji i klasą pozbawioną tych środków występuje sprzeczność interesów rodząca konflikty
WŁADZA EKONOMICZNA → wyraża…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz