Struktura społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura społeczna-opracowanie - strona 1 Struktura społeczna-opracowanie - strona 2 Struktura społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 1.
Jan Błuszkowski „Struktura społeczna”
Podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia teorii struktury społecznej Socjologowie określają strukturę społeczną jako zbiór segmentów, z których składa się społeczeństwo oraz układ zależności zachodzących między nimi. Struktura społeczna jest atrybutem społeczeństwa, w którym nastąpił proces różnicowania się i podziału na grupy społeczne, będące jego elementami morficznymi. Społeczeństwo zbudowane właśnie z takich elementów różniących się kształtem i funkcjami nazywane jest społeczeństwem morficznym. Jego przeciwieństwem jest społeczeństwo amorficzne - względnie niezróżnicowane. Pod wpływem czynników cywilizacyjno-kulturowych struktura społeczna ulega daleko idącemu zróżnicowaniu i fragmentaryzacji. Struktura społeczna może być w różnym stopniu sformalizowana i zinstytucjonalizowana:
- zamknięta i sztywna (np. społ. kastowe w Indiach, społ. feudalne w Europie)
- otwarta i płynna (dzisiejsze społeczeństwa)
Struktura społeczna stanowi niezbędną formę istnienia i konieczny warunek normalnego funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Pozbawienie struktury prowadziłoby do dezorganizacji i upadku. Kształt struktury społecznej zależy od różnego rodzaju czynników:
- ekonomicznych
- demograficznych
- geograficznych
- ustrojowych i ideologicznych
Teoria struktury społecznej traktuje społeczeństwo jako całość obejmującą zbiorowość ludzi połączoną siecią stosunków społecznych wyznaczającą jego granice i charakter. Społeczeństwo nie jest mechanicznym zbiorem jednostek, lecz układem grup, instytucji i różnorodnych form skupienia ludzi.
Podział struktury społecznej na:
1. makrostrukturę - cecha społeczeństwa globalnego i wielkich grup społecznych. Tworzą ją klasy i warstwy społeczne, wielkie społeczności terytorialne, naród, grupy wyznaniowe itd. Nie stanowi ona prostej sumy mikrostruktur. Wielkie i małe struktury wzajemnie się przenikają.
2. mikrostrukturę - jest właściwa małym grupom społecznym tworzącym ponadindywidualne całości jak wspólnoty rodzinne czy kręgi rówieśnicze. Małe struktury oparte są na interakcjach bezpośrednich. Charakteryzują je także więź osobista i bezpośrednie oddziaływanie na siebie osób będących ich członkami. Mikrostrukturę tworzy sieć więzi o charakterze bezpośrednim i osobowym, która łączy jej członków. Jest splotem następujących składników:
- więzi poznawczej - wzajemne poznanie się partnerów
- więzi emocjonalnej - wzajemne odnoszenie się partnerów więzi na płaszczyźnie uczuciowej


(…)

… są one funkcjonalnymi teoriami stratyfikacji. Najszerzej założenie i twierdzenia tego typu teorii sformułowali K. Davies i W. Moore. Struktura społeczna poszczególnych typów społeczeństw
Socjologiczno-historyczne podejście pozwala wyróżnić pięć typów idealnych społeczeństw: pierwotne
niewolnicze
feudalne
kapitalistyczne
postindustrialne
1. Społeczeństwo pierwotne - opierało się na naturalnej gospodarce zbieracko…
… społecznej jest wytworem integracyjnej teorii społeczeństwa. Teoria ta ujmuje strukturę społeczną jako zintegrowany system utrzymywany w równowadze i harmonii przez ustalone i powtarzające się procesy. Teoria ta opiera się na czterech elementach:
- stabilności
- integracji
- koordynacji funkcjonalnej - konsensusu (porozumienie)
Występują one we wszystkich funkcjonalnych ujęciach struktury społecznej. 2…
… na uznawanych związkach genealogicznych. Obejmuje ono więź krwi oraz więź małżeńską. Duże grupy pokrewieństwa spełniały ważne funkcje o charakterze gospodarczym i politycznym - władały ziemią, przekazywały doba materialne, tytuły itd. W społeczeństwach pierwotnych stopniowo kształtowy się elementy struktury mającej kształt gradacji ekonomicznej. Współcześnie nie ma społeczeństw pierwotnych w czystej postaci. 2. Społeczeństwo niewolnicze - przejście społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa niewolniczego było procesem stopniowego osiągania autonomii jednostki i kształtowania się jej indywidualnej przynależności do szerszych zbiorowości. Towarzyszyło temu zróżnicowanie się i podział społeczeństwa na części., tworzące odrębne grupy o charakterze społeczno-ekonomicznym i kulturowym. Platońska koncepcja państwa - państwo…
… się godność społeczną, między typowe grupy w niej uczestniczące. Podmiotami ładu społecznego są wspólnoty nazywane przez Wezera stanami.
Wnioski:
Klasy są następstwem podziałów ekonomicznych społeczeństwa: własności, pracy, dóbr. Klasy są grupami o charakterze ekonomicznym.
Podział klasowy dotyczy pozycji społecznych związanych z systemem przywilejów lub upośledzeń nie wyznaczonych przez kryteria biologiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz