Struktura i stratyfikacja społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i stratyfikacja społeczna - strona 1 Struktura i stratyfikacja społeczna - strona 2 Struktura i stratyfikacja społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Struktura i stratyfikacja społeczna J. Błuszkowski, Struktura społeczna społeczeńśtwo → jest zbiorowością ludzi stanowiącą względnie autonomiczną i zamkniętą całość, wyodrębnioną na zasadzie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej morficzne - społeczeństwo zbudowane z elementów posiadających swój kształt, funkcje i strukturę amorficzne - społeczeństwo względnie jednolite, pozbawione struktury lub mające strukturę szczątkową. struktura społeczna → system stosunków, który daje sprowadzić się do trzech kategorii: stosunków zależności wzajemnych wynikających ze społecznego podziału pracy i funkcji, stosunków zależności jednostronnych wynikających z grupowych przywilejów i upośledzeń oraz stosunków hierarchii i gradacji
struktura społeczna może być w różnym stopniu sformalizowana (uregulowana przez system prawny) i zinstytucjonalizowana (chroniona przez instytucje społeczne) struktura społeczna to zbiór segmentów, których składa się społeczeństwo oraz układ zależności zachodzących między nimi struktura społeczna stanowi niezbędną formę istnienia i konieczny warunek normalnego funkcjonowania współczesnych społeczeństw, pozbawienie struktury prowadziłoby je do dezintegracji i upadku, bez struktury nie byłoby ani życia codziennego, ani ciągłości i trwałości społeczeństwa Czynniki kształtujące strukturę społeczną: poziom rozwoju ekonomicznego społeczny podział pracy zasoby siły roboczej stosunki własnościowe proporcje między sektorami gospodarki Dwa sposoby rozumienia pojęcia struktury: rzeczowe - struktura jest zbiorem elementów wyizolowanych z otoczenia atrybutywne - struktura jako zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych Podział struktury społecznej: makrostruktura → jest cechą społeczeństwa globalnego i wielkich struktur społecznych. Makrostrukturę tworzą klasy i warstwy społeczne, grupy społeczno - zawodowe, wielkie społeczności terytorialne, grupy wyznaniowe, naród, państwo oraz wzajemne zależności między nimi. Całości te mają charakter złożony, obejmując wiele poziomów organizacyjnych i szczebli zależności między różnymi rodzajami grup i instytucji społecznych mikrostruktura → jest właściwością małych grup społecznych tworzących ponadindywidualne całości typu wspólnot rodzinnych, przyjacielskich i towarzyskich. Małe struktury społeczne oparte są na interakcjach bezpośrednich zachodzących między ich członkami. Cechą konstytutywną małych grup jest więź osobista i bezpośrednie oddziaływanie na siebie członków. Diady - związki dwuosobowe mające duże znaczenie w procesie tworzenia się grup

(…)

… wykształcenia a niską na skali dochodów) 
Przykład gradacji syntetycznej: (Pierre Bourdieu wprowadza cztery rodzaje kapitału)
ekonomiczny kulturowy (umiejętności, uprawnienia, obyczaje, sposoby życia itp.) społeczny - wynika z dwóch poprzednich, kręgi społeczne - znajomości symboliczny - umiejętność posługiwania się symbolami, aby uprawomocnić te poprzednie kapitały Posiadanie tych kapitałów warunkuje istnienie klas społecznych, w ramach których występują fakcje: (w obrębie klasy niższej, średniej lub wyższej)
dominująca pośrednia zdominowana (duży kapitał kulturowy, a mały ekonomiczny) Max Weber "Klasy, stany, partie"
klasy (wg Maxa Webera) → kategorie ludności różniące się sytuacją ekonomiczną na rynku kapitalistycznym, na którym panuje współzawodnictwo i konkurencja, klasy są ugrupowaniami ludzi o jednakowym położeniu rynkowym, które determinuje szanse życiowe poszczególnych klas, klasy nie są grupami społecznymi, gdyż nie posiadają organizacji wewnętrznej, stanowią podłoże powstawania grup (np. związki zawodowe, partie polityczne)
klasa robotnicza - Erwerklassen klasa posiadaczy - Besitzklassen „walka klas” w ujęciu M. Webera odbywa się jedynie w sferze działalności gospodarczej nie można sprowadzać…
…. 2. wymiar doświadczeń życiowych
Zajmowanie określonego miejsca w strukturze może prowadzić jednostki do zupełnie różnych doświadczeń życiowych. Doświadczenia życiowe są ważniejsze niż stosunek klasowy wynikający z położenia klasowego. 3. Wymiar zdolności zbiorowych Wright uważa, że współczesny kapitalizm osłabia, a nie wzmacnia rozwój świadomości klasowej i nie stymuluje walki klas.
Wright skupia…
…: segmenty rynku, terytorialne ("kieszeń ubóstwa"), cykle kapitalistyczne, metacykle (rozwój gospodarki)
2. kulturowa underclass
inne zachowanie (młodzi mężczyźni nieaktywni zawodowo, załamanie nuklearnego modelu rodziny, przestępczość - udział w bójkach i pobiciach - przestępstwa przeciw osobom)
"wyuczona bezradność" - charakteryzuje underclass w ujęciu pokoleniowym
przekazywanie wzorców z pokolenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz