Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - strona 4

Organizacja Narodów Zjednoczonych - główne organy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

S y s t e m   N a r o d ó w   Z j e d n o c z o n y c h      G Ł Ó W N E      O R G A N Y     O R G A N I Z A C J I      N A R O D Ó W      Z J E D N O C Z O N Y C H  MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ  SPRAWIEDLIWOŚCI  ZGROMADZENIE  OGÓLNE   RADA GOSPODARCZA  I SPOŁECZNA  SEKRETARIAT   RADA  POWIERNICZA   OS...

Wolność ekspresji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

Wolność ekspresji Miejsce w systematyce praw człowieka określenie tego uprawnienia jako: „prawa do wolności” PDPC art. 19 ust 2 MPPOiP KPD EKPC art. 13 ust 1 AKPC „prawa” art. 19 ust 1 MPPOiP art. 13 ust 3 AKPC AKPCiL „wolności” art. 10 EKPC ale te różnice nie powodują konsekwencji normatyw...

Wolność myśli sumienia religi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Wolność myśli, sumienia, religii, przekonań Rozważania ogólne Paweł Włodkowic - „ojciec tolerancji religijnej” Karta NZ w formule antydyskryminacyjnej uwzględniała zakaz odmiennego traktowania m.in. ze względu na religię art. 18 PD...

Wolność od tortur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Wolność od tortur w standardach normatywnych - wyartykułowana w sposób negatywny absolutny zakaz dopuszczania się określonych form zachowań wobec człowieka to pojemny zakaz - oprócz tortur wylicza też „okrutne, nieludzkie, poniżające traktowanie bądź karanie” w tym kształcie po raz pierwszy - w a...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się Wolność pokojowych zgromadzeń Miejsce w systematyce praw człowieka to uprawnienie ma postać „wolności” lub „prawa” - ale ta różnica nie pociąga normatywnych konsekwencji art. 20 PDPC art. 21 MPPOiP art. 15 KPD art. 11 EKPC - tu „prawo do wolności”...

Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowe...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1981

Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej Zakaz niewolnictwa i poddaństwa to jeden z pierwszych nurtów rozwojowych międzynarodowej ochrony praw człowieka należy do pierwszej generacji praw człowieka (to wolność osobista) nie podlega ograniczeniom na podstawie klauzul...

Zakaz retroakcji prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Zakaz retroakcji prawa karnego to skrót myślowy :) formuła zakazu działania prawa karnego wstecz nie wyczerpuje pełnego sensu standardu pierwsza międzynarodowa regulacja - art. 11 ust. 2 PDPC chodzi o pakiet gwarancji składających się łącznie na zasadę określoności przestępstw i kar oraz pewnośc...

Zmiany wprowadzone przez artykuł 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

 Kadencja sędziów: 9 lat bez możliwości reelekcji.  Skład jednego sędziego - art. 27 KE Sędzia zasiadający jednoosobowo może uznać za niedopuszczalną lub skreślić z listy spraw w Trybunale skargę wniesioną na podstawie artykułu 34, jeśli taka decyzja może zostać podjęta bez dalszego rozpatrywan...

Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a porządek pra...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1428

ZOBOWIĄZANIA MIĘDZYNARODOWE W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA A KRAJOWY PORZĄDEK PRAWNY UWAGI WSTĘPNE [ PC = prawa człowieka] zobowiązanie międzynarodowe - jest stosunkiem prawnym polegającym na usankcjonowaniu określonych powinności (obowiązku działania lub zaniechania) przez podmioty danego stosunku k...

Opracowane pytania - klauzula limitacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Notatka porusza międy innymi zagadnienia takie jak: klauzula limitacyjna, granice dopuszczalności limitacji w sferze korzystania z wolności religii, religia a wychowanie i nauczanie w świetle standardów międzynarodowych, sposoby unormowania ustawy własności w Paktach Praw, charakter prawa do życia ...