Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej - strona 1 Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej - strona 2 Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej - strona 3

Fragment notatki:

Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
Zakaz niewolnictwa i poddaństwa to jeden z pierwszych nurtów rozwojowych międzynarodowej ochrony praw człowieka należy do pierwszej generacji praw człowieka (to wolność osobista)
nie podlega ograniczeniom na podstawie klauzul imitacyjnych
w klauzulach derogacyjnych ta wolność wymieniana jako prawo niederogowalne
różnica między poj. „niewolnictwo” i „poddaństwo” szczególnie widoczna w MPPOiP (ust.1 - niewolnictwo, ust.2 - poddaństwo)
ale z konwencji o char. generalnym nie wynika na czym polega ta różnica
konwencja w sprawie niewolnictwa z 1926r. - odnosi się tylko do niewolnictwa w ujęciu klasycznym konwencja uzupełniająca z 1956r. - wyjaśnia różnicę
w klasycznej postaci:
niewolnictwo - stan lub położenie jednostki, wobec której stosuje się przejawy prawa własności
obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka człowiek sam nie może się uwolnić z tego stanu
niewolnikiem można się stać:
przez pojmanie
przez nakłonienie danej osoby do oddania siebie w niewolę
przez nabycie
częsta praktyka - okaleczanie, piętnowanie lub inna forma znakowania niewolników w celu uwidocznienia ich stanu
z zakazem niewolnictwa związany zakaz handlu niewolnikami to wszelki rodzaj handlu, szczególnie pojmanie, nabycie lub odstąpienie osoby z zamiarem uczynienia jej niewolnikiem, a także nabycie w jakiejkolwiek formie niewolnika w celu sprzedaży lub zamiany i odstąpienie takiej osoby.
to też przewóz niewolników
poddaństwo - instytucja lub praktyki zbliżone do niewolnictwa wynika to z art. 7 b) w zw. z art. 1 Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 1956r.
to stan zniewolenia o nieco mniejszym ciężarze gatunkowym odnosi się tylko do niektórych aspektów życia człowieka np.
obow. świadczenia osobistych usług na rzecz właściciela te usługi nie stanowią spłaty długu, tylko jego zastaw niewola za długi pańszczyzna - obow. dzierżawcy mieszkania i pracowania na ziemi stanowiącej własność innej osoby
poddany jest też zobowiązany do wyk. pewnych określonych usług na rzecz danej osoby poddany nie może zmienić tego stanu z własnej woli
praktyki i instytucje stosowane wobec kobiet: przyrzeczenie kobiety na żonę bez jej woli
odpłatne wydanie za mąż
przekazanie kobiety przez dotychczasowego męża (jego rodzinę) w zamian za wynagrodzenie
przekazanie kobiety w spadku po mężu innej osobie


(…)

… seksualny
pozyskiwanie, potajemne przewożenie i wykorzystywanie prostytucji kobiet - bardzo rozwinięte w niektórych regionach ( tzw. „turystyka seksualna”)
1949r. - Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji innych osób
prostytucja i handel ludźmi są sprzeczne z godnością i wartością człowieka zagrażają dobru jednostki, rodziny i społeczeństwa
prawo krajowe powinno penalizować…
…. sądowych państw-stron
normy dot. ochrony ofiar handlu w celach prostytucji
przepisy chroniące imigrantów/emigrantów
kampanie informacyjne
środki nadzoru w portach i na dworcach
repatriacje
nadzór nad agencjami zatrudnienia
ochrona dzieci przed handlem dziecięcą prostytucją i pornografią
Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii…
… osobie
praktyki i instytucje stosowane wobec dzieci:
oddanie dziecka innej osobie w celu wyzyskiwania go lub jego pracy
współczesne formy poddaństwa i niewolnictwa:
handel ludźmi (głównie kobietami i dziećmi)
wyzysk seksualny - wykorzystywanie:
prostytucji innych osób (też dzieci)
pornografii
praca lub usługi o char. przymusowym
usunięcie organów i handel nimi
Handel ludźmi
werbowanie, transport…
…, jedno z nich, czy opiekuna - osobie trzeciej, za odpłatnością lub bez, w celu wyzysku przez taką osobę bądź wyzysku pracy takiego dziecka lub młodocianego” oparcie się na art. 19 i 32 Konwencji Praw Dziecka niedopuszczalność ograniczania postanowień art. 4 tylko do bezpośrednich działań władz państwowych
konieczność uznania zobow. pozytywnych, obejmujących obowiązek przyjęcia przepisów w dziedzinie karnej, które nakładają…
… innych osób ( i inne formy w. seksualnego)
pracę lub usługi o char. przymusowym
niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa
zniewolenie
usunięcie organów
zgoda ofiary nie ma znaczenia za uznanie tego za handel ludźmi
ta definicja - z Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi (uzupełniającego Konwencję ONZ o zorganizowanej przestępczości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz