Instytucje Europejskie - EKPC

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje Europejskie - EKPC - strona 1 Instytucje Europejskie - EKPC - strona 2 Instytucje Europejskie - EKPC - strona 3

Fragment notatki:

EKPC - Europejska Konwencja Praw Człowieka
umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy
a) ogólna charakterystyka praw człowieka
to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonanie polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne czy majątek.
Mają charakter moralny, są zbiorem wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak Zycie, godność i wolność.
b) katalog praw i wolności z EKPC i Protokółów Dodatkowych do EKPC
Prawo do życia. (art.2)
Ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Zakaz tortur. (art.3)
Tortury to umyślne, nieludzkie traktowanie powodujące bardzo poważny, dotkliwy ból lub cierpienie. Nikt nie może zostać poddany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, nie wskazuje jednak okoliczności, w jakich godność ludzka mogłaby zostać naruszona.
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. (art.4)
Niewola jest przeciwieństwem wolności, poddaństwo jest stanem zbliżonym do niewolnictwa, a praca przymusowa czymś zbliżonym do poddaństwa.
Niewolnik to człowiek, który jest we władaniu innego człowieka lub jakiejś instytucji. Zakazane jest niewolnictwo i poddaństwo..
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. (art.5)
Zawiera zasadę poszanowania wolności i bezpieczeństwa osobistego. Określa okoliczności, w jakich może dojść do zgodnego z prawem pozbawienia wolności oraz wskazuje obowiązki, jakie muszą zostać spełnione w momencie dokonania zatrzymania.
Prawo do rzetelnego procesu sądowego. (art.6)
Pozbawienie wolności powinno być następstwem skazującego wyroku sądu. Konwencja określa minimalne standardy sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego: Rozprawa jest publiczna, również dla środków masowego przekazu.
Pojawia się zasada domniemania niewinności i równości broni (równość stron) .
Zakaz karania bez podstawy prawnej. (art.7)
Prawo karne musi być powszechnie znane i pewne oraz aby nie podlegało koniunkturalnym zmianom. Musi być tak znane przez społeczeństwo, aby wiedzieli, co jest legalnym a co bezprawnym zachowaniem. Prawo nie może działać wstecz.
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. (art.8)
Człowiek chroniony jest przed arbitralnym wkraczaniem w jego życie prywatne i rodzinne, naruszaniem prywatności mieszkania i korespondencji.
Wolność myśli, sumienia i wyznania. (art.9)
Zapewnienie wolności myśli, sumienia i wyznania, czyli wolności, które powinny być gwarantowane w społeczeństwie demokratycznym. Nie może mieć miejsca dyskryminacja albo karanie za przynależność do sekt, społeczności lub kościołów.


(…)

… podczas wojny za przestępstwo o charakterze wojskowym.
Zakaz tortur.
Dla wzmocnienia i uzupełnienia art.3 Konwencji Europejskiej
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Nie jest to zakaz bezwzględny, gdyż art.8 ust.2 Konwencji przewiduje przypadki, w których zgodna z prawem ingerencja w życie prywatne jest konieczna ze względu na interes bezpieczeństwa narodowego, publicznego lub dobrobytu gospodarczego kraju.
Protokół 1 - prawo do nauki i wolnych wyborów.
Protokół 4 - prawo do swobodnego poruszania się, zakaz wydalania własnych obywateli.
Protokół 6 - zakaz kary śmierci w czasie pokoju.
Protokół 11 - powołanie jednolitego i stałego Trybunału Praw Człowieka.
Protokół 12 - ogólny zakaz dyskryminacji.
Protokół 13 - ogólny zakaz kary śmierci.
c) organizacja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz