Zakaz retroakcji prawa karnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz retroakcji prawa karnego - strona 1 Zakaz retroakcji prawa karnego - strona 2 Zakaz retroakcji prawa karnego - strona 3

Fragment notatki:

Zakaz retroakcji prawa karnego
to skrót myślowy :)
formuła zakazu działania prawa karnego wstecz nie wyczerpuje pełnego sensu standardu
pierwsza międzynarodowa regulacja - art. 11 ust. 2 PDPC chodzi o pakiet gwarancji składających się łącznie na zasadę określoności przestępstw i kar oraz pewności sytuacji prawnej człowieka w obrębie prawa karnego istotę tego standardu najpełniej oddaje zasada nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori - nie ma przestępstwa/kary bez wcześniejszej ustawy karnej ( a nie lex retro non agit) tę regułę w sposób poszerzony powtórzono w: art. 7 EKPC Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który wg prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą zostal spełniony:
Niniejszy art. nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej dziłania lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą wg ogólnych zasad u znanych przez narody cywilizowane art. 15 MPPOiP art. 9 AKPC art. 7 ust.2 AKPCiL „uzane przez narody cywilizowane” (EKPC) i „uznane przez społeczność międzynarodową” (MPPOiP)
chodzi o zasady ogólne prawa, uznane na poziomie krajowym praktycznie wszystkich krajów świata
praktyka organów międz. ochrony pr. człowieka pełna zgodność co do ostatecznej treści istoty wolności człowieka od retroakcji prawa karnego
ETPC - z art. 7 KE wynika :
jedynie prawo może określić znamiona przestępstwa i przypisać do tego przestępstwa karę
prawo powinno być przystępne i precyzyjne na tyle, by jednostka mogła przewidzieć - w razie potrzeby z pomocą interpretacji sądowej - jakie działania i zaniechania będą pociągały za sobą odp. karną
zakaz poszerzającej interpretacji prawa karnego na niekorzyść oskarżonego w drodze np. analogii (Kokkinakis p. Grecji, 1993r.)
obowiązek ustawowego określenia znamion przestępstwa (głównie odpowiedni stopień precyzji)
problemy praktyczne związane z różnicami w tradycji prawnej w systemie pr. kontynentalnego i anglosaskiego w pr. anglosaskim - brak niezbędnego określenia czynu zabronionego w prawie stanowionym (pisanym) powinien być uzupełniony w drodze orzecznictwa sądowego (S.W. p. Zjednoczonemu Królestwu, 1995r.)
w tym zakazie eksponowane są przestępstwo i kara - jako klasyczne kategorie prawa karnego
orzecznictwo sztrasburskie nie wyklucza się możliwości odniesienia standardu do stosowania innych środków karnych


(…)

… jego stosowania też możliwe odniesienie standardu retroakcji do deliktów dyscyplinarnych (jeśli w danym przypadku zostaną zakwalifikowane w drodze wykładni autonomicznej jako rodzaj „oskarżenia karnoprawnego”
zakaz retroakcji dotyczy prawa karnego materialnego ( nie odnosi się do procedury karnej i post. karno - wykonawczego)
uwzględnienie reguły stosowania ustawy łagodniejszej z korzyścią dla oskarżonego - lex…
…, która jest niezgodna z istotą tej zasady
zakaz retroakcji to zakaz absolutny (nie podlegający derogacji w sytuacji wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu) złagodzenie zakazu - dopuszczenie możliwości ukarania danej osoby na mocy „zasad ogólnych prawa uznanych przez narody cywilizowane” to zastrzeżenie - ze wzg. na konieczność w czasie i po II WŚ rozliczania ze zbrodni wojennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz