Prawo handlowe - strona 2

note /search

Uprzywilejowanie akcji, uprawnienia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Proszę porównać uprzywilejowanie akcji (art. 351 KSH) oraz uprzywilejowanie akcjonariusza (art. 354 KSH) i wskazać na znaczenie tego rozróżnienia w przypadku zbycia akcji. Uprzywilejowana akcja Uprzywilejowany akcjonariusz Źródło Statut Przykładowy zakres uprzywilejowania Prawo głosu Prawo do dywid...

Czynności a Rada Wierzycieli - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Jakie czynności nie mogą być dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli? [art. 206] 1. W postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwolenia rady wierzycieli wymagają następujące czynności: dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dn...

Porozumienia ograniczające konkurencję - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1764

porozumienia ograniczające konkurencję. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaż...

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy umowie sprzedaży konsumenckiej w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, podmiot odpowiedzialny, warunki realizacji roszczeń, c...

Reklama porównawcza, a dobre obyczaje - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

kiedy reklama porównawcza narusza dobre obyczaje. jest reklamą wprowadzającą w błąd - dokonując oceny reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy; w sposób nierzetelny i nie dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje te towary lub usługi zaspoka...

Obrót papierami wartościowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Obrót papierami wartościowymi reguluje u nas ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Publicznym obrotem papierami wartościowymi jest propono­wanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzy...

Prawo handlowe - pełnomocnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowan...

Przewóz osób i przesyłek według ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK WEDŁYG USTAWY PRAWO PRZEWOZOWE Ustawa Prawo przewozowe - podobnie jak kodeks cywilny - reguluje odrębnie przewóz osób i przesyłek bagażowych oraz przewóz przesyłek towarowych z wyjątkiem przewozu morskiego, lotniczego i konnego. Regulację powyższą poprzedzają przepisy o cha...

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Zagadnienie jakości świadczenia jest z punktu widzenia kupującego zagadnie­niem pierwszoplanowym. Dostarczenie towaru z wadami narusza pewność obrotu, powoduje naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń, podrywa zaufanie do sprze­dawcy, z...

Układ upadłego z wierzycielami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

UKŁAD UPADŁEGO Z WIERZYCIELAMI Sąd może ogłosić upadłość z możliwością zawarcia układu. W takim wypadku konieczne jest sformułowanie propozycji układowych określających, na czym miałby polegać układ, a więc określających jego warun­ki. O ile propozycje takie nie zostały wcześniej zgłoszone, winien ...