Prawo handlowe - strona 3

note /search

Źródła prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

Ź ródła prawa handlowego Źródła prawa powszechnie obowiązującego w polskim systemie prawnym określa art. 87 Konstytucji. Zgodnie z jego brzmieniem, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. ...

Geneza i rozwój prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Geneza i rozwój prawa handlowego Przyjmijmy na razie, dość ogólnie, że prawo handlowe to zbiór takich norm prawnych, które regulują stosunki prawne powstające pomiędzy uczestnikami obrotu handlowego. Niemożliwym jest jednoznaczne określenie początków tak rozumianego prawa handlowego, ponieważ no...

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa W celu ustalenia miejsca prawa handlowego w systemie prawa należy przytoczyć bardziej precyzyjną jego definicję. W doktrynie przyjmuje się, że prawo handlowe - to zespół norm z natury rzeczy nale żą cych przede wszystkim do dziedziny prawa cywilnego (prywa...

Pojęcie i rodzaje obrotu handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1673

Poj ę cie i rodzaje obrotu handlowego. Na wstępie rozważań dotyczących prawa handlowego, rozważyć należy istotę pojęcia obrót handlowy. Przewrotem od którego można mówić o powstaniu fundamentów obrotu handlowego we współczesnej formie było pojawienie się pieniądza, który stanowi istotny element ...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

1.  Pojęcie i rodzaje obrotu handlowego.     Na wstępie rozwaŜań dotyczących prawa handlowego, rozwaŜyć naleŜy istotę pojęcia  obrót  handlowy.  Przewrotem  od  którego  moŜna  mówić  o  powstaniu  fundamentów  obrotu  handlowego  we  współczesnej  formie  było  pojawienie  się  pieniądza,  który  ...

Zasady prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo handlowe
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2226

Zasady prawa handlowego We wszystkich gałęziach prawa wskazać można normy wyróżniające się doniosłością, spełniające w ramach danej dziedziny prawa rolę szczególną. Mowa tu o tzw. zasadach prawa. Termin zasady prawa występować w dwojakim znaczeniu. W znaczeniu opisowym zasady prawa to wzorzec uksz...

Test z prawa gospodarczego oraz opracowanie spółek handlowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 5971
Wyświetleń: 9254

spółki: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Charakterystyki spółek zawierają następujące informacje o spółkach: wspólnicy, osobowość prawna, cel działalności, zawarcie, forma i treść umowy, moment powstania, rejestracja, wy...

Prawo handlowe - Rodzaje spólek

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2009

Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W sprawach spółek uregulowanyc...

Prawo Handlowe - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 903

Prawo Handlowe Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka gospodarki, wyodrębniona od względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, realizująca zasadę maksymalnej efektywności gospodarowania. 2. Przedsiębiorca Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przed...

Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - pojęcia, całość...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

1. Pełnomocnictwo a prokura. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne- do spraw zwykłego zarządu oraz szczególne- do czynności wykraczających poza czynności zwykłego zarządu. Nie ma wymogu prawnego by pełnomocnictwo było udzielane osobie ma...