Miejsce prawa handlowego w systemie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce prawa handlowego w systemie prawa - strona 1 Miejsce prawa handlowego w systemie prawa - strona 2 Miejsce prawa handlowego w systemie prawa - strona 3

Fragment notatki:

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa W celu ustalenia miejsca prawa handlowego w systemie prawa należy przytoczyć
bardziej precyzyjną jego definicję. W doktrynie przyjmuje się, że prawo handlowe - to zespół norm z natury rzeczy nale żą cych przede wszystkim do dziedziny prawa cywilnego (prywatnego), które reguluj ą organizacj ę (ustrój) przedsi ę biorców oraz czynno ś ci handlowe powstaj ą ce mi ę dzy nimi oraz mi ę dzy przedsi ę biorcami a innymi osobami w obrocie gospodarczym zarówno wewn ę trznym (krajowym), jak i mi ę dzynarodowym (w handlu zagranicznym) . W ramach prawa handlowego doszło do powstania wyspecjalizowanych przedmiotów
(dyscyplin), takich jak prawo transportowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo
autorskie i wynalazcze, prawo wekslowe i czekowe, prawo papierów wartościowych, prawo
spółdzielcze, prawo spółek itd. ( K. Kruczalak: Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2001) Można również postawić tezę o dwojakim rozumieniu pojęcia prawo handlowe:
1. sensu stricto - prawo handlowe reguluje organizację przedsiębiorców i
dokonywanych między nimi czynności handlowych, 2. sensu largo - prawo handlowe sensu stricto, uzupełnione o dyscypliny
wyspecjalizowane . (A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2001) W polskiej doktrynie dominuje stanowisko, iż prawo handlowe stanowi jedynie
wyodrębniony przedmiotowo dział jednolitego prawa cywilnego . Przynależność prawa
obrotu gospodarczego do prawa cywilnego jest jednoznacznie określona w art. 1 k.c. Zgodnie
z tym artykułem kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami
fizycznymi i prawnymi. Osoby te, jak już wcześniej powiedziano, nawiązują między sobą
różnego rodzaju stosunki cywilnoprawne, jeżeli jednak do nawiązania stosunku
cywilnoprawnego dochodzi w wyniku dokonania czynności prawnej w ramach prowadzonego
przez jedną ze stron tego stosunku przedsiębiorstwa, to mamy do czynienia z obrotem
gospodarczym. (E. Boniuszko: Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Warszawa 2002) Prawo handlowe jest jednak traktowane dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych
jako odr ę bna dyscyplina dydaktyczna i naukowa . Zasada jednolitości prawa cywilnego nie pozostaje w sprzeczności z postulatem
konieczności uwzględniania odrębności obrotu profesjonalnego. Swoistość prawa
handlowego w zakresie prawa spółek została podkreślona w art. 2 zd. 2 Kodeksu spółek
handlowych, który stanowi, że jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego
spółki, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Mamy tu więc podwójne


(…)

… koncesjonowania,
wydawania zezwoleń i licencji, publiczna pomoc przedsiębiorcom, prawo antymonopolowe,
antykoncentracyjne itp.), natomiast stosunki prawne oparte są na zasadzie władztwa i
podporządkowania. Jedna strona dysponuje uprawnieniem władczym w stosunku do strony
drugiej. Na przykład organ koncesyjny nakazuje przedsiębiorcy, który stara się o koncesję,
spełnienie szczególnych warunków. Przedsiębiorca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz