Definicja prawa handlowego - norma

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja prawa handlowego - norma - strona 1 Definicja prawa handlowego - norma - strona 2 Definicja prawa handlowego - norma - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO HANDLOWE Jest to zespół norm należących do prawa cywilnego (prywatnego), które regulują ustrój i organizacje przedsiębiorców oraz stosunki prawne między nimi.
System prawa w ogólności dzielimy na PRAWO PRYWATNE i PRAWO PUBLICZNE.
PRAWO PRYWATNE to prawo, które reguluje stosunki prawne oparte na zasadzie równorzędności stron. Żadna ze stron nie ma kompetencji prawnej do władczego kształtowania sytuacji prawnej drugiej strony. (nikt niczego nie może nam wbrew naszej woli narzucić; na wszystko musimy wyrazić zgodę, aby nas to obowiązywało)
[ umowy cywilno-prawne = jednostronne nas nie obowiązują; „milczenie” (nie odpowiedzenie na taką umowę) nie wywołuje żadnych skutków prawnych (jeśli nie zawrze się wcześniej ustnej, bądź pisemnej umowy o charakterze „milczenia”) ]
[ zasada równorzędności ma wymiar formalny = trzeba się podpisać, wyrazić zgodę ]
W PRAWIE PUBLICZNYM = zasada przeciwstawna (nadrzędność i podrzędność) polega na tym, że jedna strona w sposób władczy lub jednostronny może kształtować sytuację drugiej strony, może narzucić; system zakazów i nakazów.
[ charakterystycznym przykładem są stosunki z Urzędem Skarbowym, komornikiem, czy też innymi organami administracji publicznej; organem nadrzędnym jest wówczas US, podrzędnym - my; zachodzą stosu nki o charakterze publiczno-prawnym ]
Prawo prywatne chroni interes prywatny, interes jednostki, indywidualny. Prawo publiczne natomiast chroni interes ogólny, społeczny, publiczny, grupy społeczeństwa (liczy się kompleksowość potencjalnego zagrożenia interesu).
[ przykład !!! jeśli Telekomunikacja Polska S.A. podniesie ceny do poziomu zbyt wysokiego, trudnego do przyjęcia przez klienta, wówczas zostaje zagrożony interes abonentów (ceny nieadekwatne do poziomu usługi); można zastosować sankcję - nakaz obniżenia ceny (może nałożyć Urząd Prawa); może to spowodować reperkusje zarówno w sferze prawa prywatnego, jak i publicznego; pojedynczy abonent może na drodze sądowej domagać się zwrotu straty, jednak w przypadku większej ilości takich osób, każdy musi „działać” oddzielnie - osobne postanowienia ]
W sferze prawa prywatnego ochroną interesów zajmują się sądy powszechne: Rejonowy, Okręgowy, Wojewódzki. Nadzór sprawuje Sąd Najwyższy. Ogólnie rzecz biorąc są to organy administracji publicznej.
W sferze prawa publicznego ochroną interesów zajmują się sądy administracyjne (w tym NSA - Naczelny Sąd Administracyjny).
Do prawa publicznego należy prawo konstytucyjne i administracyjne. Do prawa prywatnego natomiast - prawo cywilne.
Prawo handlowe jest dyscypliną wyodrębnioną w ramach prawa cywilnego.


(…)


Konstytucja (art. 20 i 22 - ogólne zasady)
Art. 20... „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 22... „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny…
… konstytucyjne i administracyjne. Do prawa prywatnego natomiast - prawo cywilne.
Prawo handlowe jest dyscypliną wyodrębnioną w ramach prawa cywilnego.
[w niektórych przypadkach do prawa prywatnego wkracza prawo publiczne (np. koncesje i zezwolenia)]
NORMY PRAWNE
Norma prawna to pewna reguła postępowania zawarta w przepisach prawnych, wydana bądź usankcjonowana przez państwo i zagrożona przymusem państwowym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz