Źródła prawa handlowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa handlowego  - strona 1 Źródła prawa handlowego  - strona 2

Fragment notatki:

Ź ródła prawa handlowego Źródła prawa powszechnie obowiązującego w polskim systemie prawnym określa art.
87 Konstytucji. Zgodnie z jego brzmieniem, źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe
oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, są również akty prawa miejscowego.
Wśród aktów prawnych rangi ustawowej, które należy zaliczyć do źródeł prawa
handlowego, najważniejsze znaczenie odgrywają z pewnością:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (KC),
2. ustawa z dnia 15 wrze ś nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH),
3. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalno ś ci gospodarczej (USDG).
Kodeks cywilny w księdze I reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników
obrotu gospodarczego (profesjonalnego), a w księdze II i III czynności podejmowane przez te
podmioty w obrocie. Kodeks cywilny był wielokrotnie nowelizowany. Podstawowa zmiana, z
punku widzenia dostosowania przepisów kodeksu do gospodarki rynkowej, dokonana została
ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. Zniosła ona dychotomiczny podział na obrót uspołeczniony i
nieuspołeczniony, który z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o
działalności gospodarczej przestał mieć praktyczne znaczenie. Ustawa przyjęła zasadę
równości podmiotów gospodarczych w obrocie, bez względu na to, komu przysługują prawa
własności. W tej sytuacji, począwszy od 1 października 1990 r., kodeks cywilny reguluje
obrót powszechny i handlowy między osobami fizycznymi i prawnymi (art. 1 KC) (E. Boniuszko: Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Warszawa 2002) Drugim co do znaczenia aktem jest bez wątpienia KSH, regulujący zasady tworzenia,
organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek
handlowych (art. 1 KSH). W aktualnym stanie prawnym kodeks spółek handlowych jest więc
aktem prawnym odnoszącym się do działania w obrocie szczególnej grupy przedsiębiorców
(podmiotów gospodarczych), jakimi są spółki prawa handlowego. Podstawowe znaczenie tej
formy prawno-organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce
rynkowej decyduje o pozycji tego aktu prawnego w prawie handlowym.
Trzeci ze wskazanych aktów, czyli USDG reguluje zasady podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania
organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie


(…)

…, Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Prywatyzacji, Agencja Mienia Wojskowego. (E.
Boniuszko: Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów,
Warszawa 2002)
Do aktów prawnych odgrywających istotne znaczenie dla obrotu a więc i dla prawa
handlowego, zaliczyć należy także grupę ustaw regulujących tematykę papierów
wartościowych. Będą to, poza przepisami KC,
1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe,
3. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe,
4. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Do prawa handlowego należy zaliczyć także przepisy regulujące prawidłowe działanie
rynku, mające na celu zapobieganie sytuacjom utrudniającym konkurencję lub naruszającym
dobra…
…, są również akty prawa miejscowego.
Wśród aktów prawnych rangi ustawowej, które należy zaliczyć do źródeł prawa
handlowego, najważniejsze znaczenie odgrywają z pewnością:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (KC),
2. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH),
3. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (USDG).
Kodeks cywilny w księdze I reguluje…
… gospodarczego. Funkcjonuje również cala grupa ustaw szczegółowo
regulujących tryb powstawania, funkcjonowania i likwidacji specyficznych grup
przedsiębiorców (np. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawa z dnia 16 września 1982
r. prawo…
… gospodarczego. Funkcjonuje również cala grupa ustaw szczegółowo
regulujących tryb powstawania, funkcjonowania i likwidacji specyficznych grup
przedsiębiorców (np. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawa z dnia 16 września 1982
r. prawo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz