Przedmiot i zakres prawa handlowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i zakres prawa handlowego - strona 1

Fragment notatki:

PRZEDMIOT I ZAKRES PRAWA HANDLOWEGO Prawo handlowe to gałąź prawa o charakterze kompleksowym, w której skład wchodzą głównie normy o charakterze prywatnoprawnym, regulujące ustrój i or­ganizację podmiotów gospodarczych oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzą­ce między tymi podmiotami oraz między tymi podmiotami a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych.
Źródłem prawa handlowego są kodeksy handlowe (niemcy) oraz prawo zwyczajowe(prawo anglosaskie). I tam jednak wydawane są ustawy szczególne (Anglia).
Również w Polsce w okresie międzywojennym w systemie naszego prawa wyróż­niano prawo handlowe jako odrębną gałąź prawa. Jego źródłem był przede wszystkim wydany w 1934 r. kodeks handlowy. W wyniku długoletnich prac uchwalony został 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (k.s.h.), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Kodeks spółek handlowych uchylił poprzednio obowiązujące przepisy kodeksu handlowego z 1934 r. Utrzyma­ne zostały w mocy jedynie zawarte w k.h. przepisy dotyczące firmy i prokury, do cza­su wydania nowych przepisów regulujących powyższą problematykę. Kodeks spółek handlowych nie tylko zmodyfikował i dostosował dotychczasową regulację prawną spółek do potrzeb współczesnego obrotu, lecz także rozszerzył katalog spółek handlowych, wprowadzając po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa obok dotych­czas istniejących spółek handlowych dwa nowe rodzaje spółek: spółkę partnerską i spółkę komandytowo-akcyjną.
Kodeks spółek handlowych jest ustawą szczególną w stosunku do kodeksu cywilnego. Wynika to m.in. z art. 2 k.s.h., który stanowi, że w sprawach tworzenia, organizacji, funkcjonowania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych nieuregulowanych w k.s.h. stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga te­go właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy kodeksu cy­wilnego stosuje się odpowiednio.
Obecnie w naszym systemie prawnym prawo handlowe nie jest traktowane jako odrębna podstawowa gałąź prawa. Wszystkie czynności zwane czynnościami han­dlowymi objęte zostały unormowaniami kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny nor­muje ponadto szereg istotnych dla obrotu zagadnień, takich jak przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura.
Jakie jest więc miejsce prawa handlowego w systemie naszego prawa?
Prawo handlowe powinno być obecnie pojmowane nie jako samodzielna gałąź pra­wa o charakterze podstawowym, lecz jako gałąź prawa o charakterze kompleksowym. W skład bowiem prawa handlowego wchodzą przede wszystkim normy prawa pry­watnego należące do prawa cywilnego, ale także normy (np. zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.) wchodzące w zakres innych gałęzi pod­stawowych.
Prawem handlo­wym objęte są szeroko pojęte stosunki obrotu gospodarczego powstające zarówno w handlu, jak i w przemyśle, transporcie, bankowości itd., o ile mają one charakter stosunku prawa prywatnego. Także tzw. spółki prawa handlowego prowadzić mogą działalność zarówno w zakresie handlu, jak i przemysłu, transportu, bankowości itd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz