Prawo handlowe - Rodzaje spólek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - Rodzaje spólek - strona 1 Prawo handlowe - Rodzaje spólek - strona 2 Prawo handlowe - Rodzaje spólek - strona 3

Fragment notatki:


Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W sprawach spółek uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KC. Jeżeli wymaga tego właściwość( natura)stosunku spółki przepisy KC stosuje się odpowiednio.
Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeśli umowa albo statut tak stanowi przez współdziałanie w inny sposób. Przez pojęcie umowy spółki należy rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo- akcyjnej wymagają zgłoszenie lub złożenia dokumentu lub informacji do rejestru sądowego z uwzględnieniem przepisów o KRS.

W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 w spółkach publicznych z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady.
Kolejnym organem jest walne zgromadzenie, do jego zasadniczej kompetencji należy coroczne rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

PRAWO HANDLOWE- notatki z wykładów)
Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W sprawach spółek uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KC. Jeżeli wymaga tego właściwość( natura)stosunku spółki przepisy KC stosuje się odpowiednio.
Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeśli umowa albo statut tak stanowi przez współdziałanie w inny sposób. Przez pojęcie umowy spółki należy rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo- akcyjnej wymagają zgłoszenie lub złożenia dokumentu lub informacji do rejestru sądowego z uwzględnieniem przepisów o KRS.
Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki kapitałowe to: spółka z o.o. raz spółka akcyjna. Pozostałe spółki są spółkami osobowymi. Spółki osobowe, mogą we własnym imieniu nabywać prawa w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę wówczas gdy umowa spółki tak stanowi. Spółki kapitałowe. Kodeks powołał nowy typ spółki kapitałowej określając ją mianem spółki kapitałowej w organizacji, powstaje ona z chwilą zawarcia umowy spółki i kończy swój byt z chwilą

(…)

… i akcjonariusz); akcjonariusze są traktowani jak komandytariusze
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być inna jednoosobowa spółka z o.o.)
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być jednoosobowa spółka z o.o.)
Osobowość prawna
nie ma osobowości prawnej, przedsiębiorcami są wspólnicy a nie spółka (nie jest jasne czy ma zdolność sądową; raczej nie)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
z chwilą zawarcia umowy spółki - powstaje spółka w organizacji, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (zdolność prawna); z chwilą…
… tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
9) co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki,
10) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Moment powstania
chwila zawarcia umowy lub inny moment…
…, a komandytariuszom tylko wtedy, gdy tak stanowi umowa (ale jeżeli nie mają takiego prawa, sami mogą być prokurentami)
ustanowienie prokury przysługuje komplementariuszom nie pozbawionym prawa reprezentacji; akcjonariuszom tylko wtedy, gdy tak stanowi umowa
ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu; odwołać ją może każdy członek zarządu; może być jednoosobowa lub łączna
ustanowienie prokury…
… :
- we właściwym czasie zgloszony zostal wniosek o upadlosci
- wszczęto post. Naprawcze
- niezgloszenie upadłości lub post. Napra. Nastąpiło bez winy członków zarządu
- wierzyciel nie poniosl szkody
Spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego (wyjątek - zobowiązania podatkowe)
ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce lub wierzycielom, jak i karna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz