spółki osobowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spółki osobowe - strona 1 spółki osobowe - strona 2

Fragment notatki:

Zalewski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO HANDLOWE)  Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i  przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska,  spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W sprawach  spółek uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KC. Jeżeli wymaga tego właściwość(  natura)stosunku spółki przepisy KC stosuje się odpowiednio.  Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia  wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeśli umowa albo statut tak stanowi przez  współdziałanie w inny sposób. Przez pojęcie umowy spółki należy rozumieć także akt założycielski  sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. Dokumenty i  informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo- akcyjnej wymagają zgłoszenie lub  złożenia dokumentu lub informacji do rejestru sądowego z uwzględnieniem przepisów o KRS.  Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki kapitałowe to: spółka z o.o. raz  spółka akcyjna. Pozostałe spółki są spółkami osobowymi.   Spółki osobowe, mogą we własnym imieniu nabywać  prawa w tym własność nieruchomości i inne  prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. Zmiana postanowień umowy  spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Ogół praw i  obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę wówczas gdy umowa  spółki tak stanowi.   Spółki kapitałowe. Kodeks powołał nowy typ spółki kapitałowej określając ją mianem spółki  kapitałowej w organizacji, powstaje ona z chwilą zawarcia umowy spółki i kończy swój byt z chwilą  wpisu spółki do rejestru. Chodziło o to aby umożliwić wspólnikom podjęcie działalności gospodarczej  jeszcze przed wpisem spółki do rejestru i nabyciem przez nią pełnej osobowości prawnej.   Spółki z o.o. i akcyjna uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. Złożenie podpisów  przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane  tylko gdy ustawa tak stanowi.   Spółki osobowe:  1)  Spółka jawna jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą a  nie jest inną spółką handlową, Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez  ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.  Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka powstaje z 

(…)

… uprawnione do wykonywania wolnych
zawodów. Wolnymi zawodami są m.in. adwokat, radca prawny, architekt, aptekarz, lekarz,
tłumacz przysięgły. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z
wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Umowa może przewidywać
że jeden albo większa liczba partnerów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz