Przewóz osób i przesyłek według ustawy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewóz osób i przesyłek według ustawy - strona 1 Przewóz osób i przesyłek według ustawy - strona 2

Fragment notatki:

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK WEDŁYG USTAWY PRAWO PRZEWOZOWE Ustawa Prawo przewozowe - podobnie jak kodeks cywilny - reguluje odrębnie przewóz osób i przesyłek bagażowych oraz przewóz przesyłek towarowych z wyjątkiem przewozu morskiego, lotniczego i konnego. Regulację powyższą poprzedzają przepisy o charakterze ogólnym.
Przewoźnik w myśl ustawy jest w zakresie podanym do publicznej wiadomości obowiązany do przewozu osób w powszechnie dostępnych i przeznaczonych do tego środkach transportowych, jak też jest obowiązany do przewozu towarów w kolejno­ści zgłoszeń (chyba, że inna kolejność wynika z uprzednio zawartych umów i z prze­pisów). Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli : zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom; klient nie zastosował się do przepisów przewozowych; ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
Ponadto w pewnych sytuacjach obowiązek przewozu może być ograniczony przez ministra właściwego ds. transportu (np. w razie klęski żywiołowej), wojewodę, staro­stę, wójta lub burmistrza, a niekiedy przez samego przewoźnika, jednak nie dłużej niż na okres do 7 dni, z przyczyn sprecyzowanych przepisami, za zgodą i na warun­kach przewidzianych przez ministra właściwego ds. transportu, wojewodę lub inne organy wskazane przez prawo przewozowe.
Ustawa Prawo przewozowe określa treść listu przewozowego . I tak powinien on zawierać nazwę i adres nadawcy, jego podpis, określenie placówki przewoźnika zawie­rającego umowę, miejsce przeznaczenia przesyłki, nazwę i adres odbiorcy, określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia oraz inne wska­zania wymagane lub dopuszczone przez obowiązujące przepisy.
Jak wspomniano, kodeks cywilny zezwalał na oddanie przesyłki do przewozu in­nemu przewoźnikowi. Ustawa Prawo przewozowe idzie dalej, zezwalając przewoźni­kowi na powierzenie każdego przewozu (nie tylko przesyłek) innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części. Przewoźnik jednak ponosi odpowiedzial­ność za ich czynności jak za swoje własne.
Wysokość należności za usługi transportowe określana jest zwykle w taryfach lub cennikach ustalanych przez przewoźników. Wymagają one podania do publicz­nej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
W odniesieniu do przewozu osób ustawa Prawo przewozowe wprowadza szereg szczegółowych przepisów mających na celu ułatwienie sytuacji podróżnego. Umowę przewozu osób zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych okre­ślonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich niewskazania przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. Ustawa prze­widuje, że podróżny może zmienić umowę przewozu (np. w zakresie terminu odjaz­du, klasy środka transportu lub miejscowości przeznaczenia) lub od niej odstąpić przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego. W takim wypadku podróżny otrzymuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia (po potrąceniu odstępnego) lub musi dopłacić różnicę należno­ści (np. gdy zmiana polegała na wydłużeniu trasy).


(…)

…, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wy­dania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Odpowiedzialności tej przewoźnik nie ponosi, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesył­ki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywoła­nych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód…
… jedna z wymienionych przyczyn, przepisy stwa­rzają domniemanie, że szkoda wynikła z tej właśnie przyczyny, skutkiem czego ciężar dowodu, że szkoda powstała z innych przyczyn, za które przewoźnik odpowia­da, przerzucony zostaje na nadawcę lub odbiorcę przesyłki.
Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: ceny wskazanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz