Czynności a Rada Wierzycieli - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności a Rada Wierzycieli - wykład. - strona 1 Czynności a Rada Wierzycieli - wykład. - strona 2 Czynności a Rada Wierzycieli - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Jakie czynności nie mogą być dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli? [art. 206] 1. W postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwolenia rady wierzycieli wymagają następujące czynności: dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości; odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości; sprzedaż praw i wierzytelności; zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi; wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upadłego albo odstąpienie od takiej umowy oraz wykonanie lub odstąpienie od umowy zawartej przez upadłego, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 i 99; uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego. 2. W postępowaniu z możliwością zawarcia układu zezwolenia rady wierzycieli wymagają następujące czynności: obciążenie przez upadłego albo zarządcę składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem; obciążenie przez zarządcę składników masy innymi prawami; zaciąganie przez zarządcę kredytów i pożyczek; Jeżeli czynność z punktu 1 i 2, musi być dokonana niezwłocznie i dotyczy wartości nieprzewyższającej 10 tysięcy złotych, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca może ją wykonać bez zezwolenia rady . 106. Podaj ustawowe przykłady propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego. [art. 270 - 271] Propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego mogą obejmować w szczególności: odroczenie wykonania zobowiązań; rozłożenie spłaty długów na raty; zmniejszenie sumy długów; konwersję wierzytelności na udziały lub akcje; zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność; u kład może przewidywać również zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny). 107. Czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym? [art. 273] Układ nie obejmuje: 1. należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci z oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę; 2. roszczenia o wydanie mienia nienależącego do upadłego 3. składek na ubezpieczenie społeczne; 4. wierzytelności: a) za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości;

(…)

… środków ma zapłacić weksle;
klauzula waluty;
klauzula zawiadomienia;
klauzula powołująca się na numer akredytywy i nazwę banku;
klauzule unieważniające weksel
zamieszczenie powoduje nieważność weksla, - ich katalog nie jest zamknięty
klauzula naruszająca bezwarunkowy charakter przyrzeczenia lub polecenia zapłaty;
klauzula ustalająca inny, poza czterema ustawowymi, termin płatności;
klauzula ustalająca…
… w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorców (tj. w przedmiocie ustalenia ceny oraz wielkości produkcji), o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
prawo pocztowe;
organizacja rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego;
Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych;
Organizacja rynku rybnego i pomoc finansowa w gospodarce rybnej
Wyłączenia warunkowe: Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych.
Ustawę stosuje się do zawieranych między przedsiębiorcami:
umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy praktyk wykonywania praw, przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych;
umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości…
…) - gdy wystawca zobowiązuje się, że zapłaty dokona inna osoba, ale to on przyjmuje bezwarunkową odpowiedzialność za zapłatę
DŁUŻNICY
WIERZYCIELE
wystawca weksla - odpowiada za przyjęcie i zapłatę weksla przez trasata
akceptant (przyjemca) - trasat, który przyjął na siebie zobowiązanie zapłaty sumy wekslowej
poręczyciel wekslowy(avalista) - osoba trzecia gwarantująca swoim podpisem na wekslu zapłatę sumy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz