Prawo dla ekonomistów - strona 9

Osoby fizyczne - pojęcie osoby fizycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

OSOBY FIZYCZNE 1. Pojęcie osoby fizycznej Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są: osoby fizyczne, osoby prawne 6 . Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki 7 , a kończy go w chwili śmierc...

Pojęcie osoby prawnej - Skarb Państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

OSOBY PRAWNE 1. Pojęcie osoby prawnej Próby zdefiniowania osoby prawnej napotykają na trudności 14 . Można przyjąć, że osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego. Jest ona tworem sztucz...

Papiery wartościowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

PAPIERY WARTOŚCIOWE 1. Uwagi ogólne We współczesnym obrocie prawnym, zwłaszcza w obrocie towarowym między wielkimi przedsiębiorstwami w handlu międzynarodowym, transporcie morskim itp. papiery wartościowe odgrywają olbrzymią rolę. Papierami wartościowymi nazywamy dokumenty stwierdzające istnienie ...

Podział aktów administracyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1876

PODZIAŁ AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH Akty administracyjne dzielą się na: zewnętrzne, wewnętrzne. Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc „na zewnątrz", poza krąg adminis...

Pojęcie prawa spadkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

POJĘCIA PRAWA SPADKOWEGO W przepisach prawa spadkowego występuje szereg pojęć, charakterystycz- nych dla tego działu prawa cywilnego. Dalsze uwagi zawierają krótkie wyjaśnienie najważniejszych z nich.

Pojęcie przestępstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

POJĘCIE PRZESTĘPSTWA Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwa- lifikowany sposób: pod groźbą kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcją, są tylko delikatami, czynami niedozwolonymi, b...

Pojęcie szkody i sposób jej naprawienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

POJĘCIE SZKODY I SPOSOBY JEJ NAPRAWIENIA 1. Pojęcie szkody Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szko- dę stanowi więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu szkody, i tym, który by istniał, gd...

Poręczenie - definicja poręczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

PORĘCZENIE Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika w przypadku, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczenie znajduje zastosowanie w umowach o kredyt bankowy i przy sprzedaży na raty, gdzie instytucja udzielająca kredy...

Postępowanie administracyjne ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE 1. Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne" nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państ- wowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez...

Postępowanie administracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i formy postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konie...